Będzie drugi internat w Kędzierzynie-Koźlu

W naszym mie­ście chce się uczyć coraz wię­cej mło­dych osób z tere­nu całe­go woje­wódz­twa.

Kędzie­rzyn-Koź­le od zawsze przy­cią­gał do sie­bie uczniów zain­te­re­so­wa­nych nauką w Zespo­le Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej. To wła­śnie dla nich uru­cho­mio­no bur­sę. Z cza­sem przy­by­ło chęt­nych do nauki tak­że w innych pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych powia­tu.

Dziś już wia­do­mo, że bur­sa przy ul. Pia­stow­skiej jest za cia­sna. Dla­te­go powiat uru­cho­mi dru­gi inter­nat. Powsta­nie w nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nym skrzy­dle ZSŻŚ.

- Po remon­cie inter­nat będzie miał 32 kom­for­to­we poko­je z łazien­ka­mi, dostę­pem do inter­ne­tu dla 64 osób, znaj­dą się tam ucznio­wie spo­za powia­tu, któ­rzy wybra­li szko­ły pro­wa­dzo­ne przez nasz samo­rząd – mówi sta­ro­sta Mał­go­rza­ta Tudaj.

Wła­dze powia­tu chcą tak­że pomóc tym uczniom, któ­rzy odczu­wa­ją skut­ki refor­my edu­ka­cji.

– Bur­sa przy uli­cy Pia­stow­skiej zosta­nie tro­chę odcią­żo­na, a przy­po­mnę, że cze­ka nas teraz podwój­ny rocz­nik – doda­je wice­sta­ro­sta Józef Gisman.

Ponad set­ka uczniów to miesz­kań­cy innych powia­tów i miast — strze­lec­kie­go, krap­ko­wic­kie­go, ale w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu będą się też uczy­li miesz­kań­cy Nysy, Byto­mia, Kłodz­ka czy Raci­bo­rza. Prze­ko­na­ła ich dobra ofer­ta edu­ka­cyj­na oraz boga­te zaple­cze do nauki zawo­du. Tyl­ko nowe pra­cow­nie, któ­re w ostat­nim cza­sie zbu­do­wa­no kosz­to­wa­ły oko­ło 5 mln zł. Są jed­ny­mi z naj­no­wo­cze­śniej­szych w Pol­sce.

W inter­na­cie zapla­no­wa­no wyko­na­nie sze­re­gu prac budow­la­nych jak robo­ty roz­biór­ko­we, ziem­ne, muro­we i izo­la­cyj­ne, mon­taż sto­lar­ki otwo­ro­wej, mon­taż dźwi­gu oso­bo­we­go wraz z docie­ple­niem jego szy­bu, prze­bu­do­wę insta­la­cji elek­trycz­nej, budo­wę nisko­prą­do­wych insta­la­cji elek­trycz­nych: sys­te­mu oddy­mia­nia i prze­wie­trza­nia, moni­to­rin­gu i alar­mu oraz prze­bu­do­wę i roz­bu­do­wę insta­la­cji sani­tar­nych: kana­li­za­cji, wody zim­nej, wody cie­płej i cyr­ku­la­cji, insta­la­cji p.poż., cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia oraz wen­ty­la­cji. Inwe­sty­cję reali­zu­je fir­ma “RAJBUD” z Leśni­cy. War­tość zada­nia po prze­tar­gu to 2 mln 726 tys. zł.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting