Są mieszkania dla potrzebujących w Kędzierzynie-Koźlu

Żeby dostać przy­dział, trze­ba jed­nak mieć pie­nią­dze na remont.

Jesz­cze kil­ka lat temu kolej­ka ocze­ku­ją­cych na miesz­ka­nie komu­nal­ne liczy­ła tysiąc osób. uda­ło się jed­nak wyeli­mi­no­wać z niej tzw. mar­twe dusze a tak­że przy­spie­szyć pro­ce­du­rę. Dzię­ki temu nie prze­kra­cza ona obec­nie 60 osób.

Czas ocze­ki­wa­nia to prze­cięt­nie dwa, trzy lata. Moż­na to jed­nak przy­spie­szyć. Gmi­na po raz kolej­ny pro­wa­dzi pro­ce­du­rę wynaj­mu miesz­kań do remon­tu. Na liście zna­la­zło się dzie­więć adre­sów.

O loka­le do remon­tu mogą sta­rać się ci kędzie­rzy­nia­nie, któ­rzy znaj­du­ją się na zatwier­dzo­nej przez pre­zy­den­ta mia­sta liście osób ocze­ku­ją­cych na najem miesz­ka­nia komu­nal­ne­go na czas nie­ozna­czo­ny. Chęt­ni z tego gro­na do 31 lip­ca mogą zło­żyć odpo­wied­ni wnio­sek. Do wybo­ru jest dzie­więć miesz­kań o róż­nej wiel­ko­ści. Peł­na lista zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej Urzę­du Mia­sta.

Po wery­fi­ka­cji wnio­sków wyło­nio­na oso­ba spi­sze umo­wę przed­wstęp­ną z Miej­skim Zarzą­dem Budyn­ków Komu­nal­nych doty­czą­cą rodza­ju, zakre­su i kosz­tów prac. Po ich zakoń­cze­niu MZBK zawie­ra z przy­szłym użyt­kow­ni­kiem umo­wę naj­mu loka­lu na czas nie­ozna­czo­ny.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting