Uczniowie “Żeglugi” popłyną w rejs dookoła świata

Wezmą udział w wypra­wie słyn­ne­go Daru Pomo­rza.

Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej przy­go­to­wu­jąc się do przy­szłej pra­cy mary­na­rzy czy mecha­ni­ków czę­sto bio­rą udział w róż­nych rej­sach. Ale ta wypra­wa będzie wyjąt­ko­wa.

Wszyst­ko dzię­ki kon­kur­so­wi Rejs Nie­pod­le­gło­ści, zor­ga­ni­zo­wa­ne­mu z oka­zji obcho­dzo­nej w tym roku set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę wol­no­ści. Spo­śród pra­wie 600 mło­dych osób z całej Pol­ski zosta­ło wyło­nio­nych 400 lau­re­atów, któ­rzy opły­ną świat na róż­nych odcin­kach przez takie por­ty jak mię­dzy inny­mi: Lizbo­na, Tene­ry­fa, Kapsz­tad, Dża­kar­ta, Sin­ga­pur, Szan­ghaj i Pana­ma.

Wśród lau­re­atów zna­la­zło się dwóch uczniów Zespo­łu Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej z Kędzie­rzy­na-Koź­la – Filip Urba­nek i Michał Wanot. Ponad­to będą mie­li oka­zję wziąć udział w 34. Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży w Pana­mie w stycz­niu 2019 roku.

- Cie­szy­my się, że kon­kurs spo­tkał się z tak dobrym przy­ję­ciem ludzi mło­dych i tak wie­lu mło­dych amba­sa­do­rów chce opo­wia­dać o Pol­sce na świe­cie i spo­tkać się z Papie­żem Fran­cisz­kiem w Pana­mie. Zro­bi­li­śmy wszyst­ko co w naszej mocy, by umoż­li­wić, jak naj­więk­szej licz­bie osób udział w tym nie­zwy­kłym wyda­rze­niu – powie­dzia­ła Anna Moskwa, Pod­se­kre­tarz Sta­nu w Mini­ster­stwie Gospo­dar­ki Mor­skiej i Żeglu­gi Śród­lą­do­wej.

Rejs Nie­pod­le­gło­ści to wspól­na ini­cja­ty­wa Mini­ster­stwa Gospo­dar­ki Mor­skiej i Żeglu­gi Śród­lą­do­wej, Aka­de­mii Mor­skiej w Gdy­ni i Sale­zjań­skie­go Wolon­ta­ria­tu Misyj­ne­go „Mło­dzi Świa­tu”, któ­ra sym­bo­licz­nie roz­pocz­nie się 2 maja w Kra­ko­wie. 20 maja 2018 roku Dar Mło­dzie­ży roz­pocz­nie rejs dooko­ła świa­ta z macie­rzy­ste­go por­tu w Gdy­ni.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting