Kędzierzynianie zapłacą teraz mandat kartą płatniczą

Poli­cjan­ci z naszej komen­dy są wła­śnie wypo­sa­ża­ni w odpo­wied­nie ter­mi­na­le.

Dotych­czas taki sys­tem testo­wa­no w Opo­lu. Tam jako pierw­si w Pol­sce poli­cjan­ci zosta­li wypo­sa­że­ni w prze­no­śne ter­mi­na­le.

Kie­row­ca przy­ła­pa­ny na wykro­cze­niu może dzię­ki nim zapła­cić man­dat od razu, wystar­czy do tego kar­ta płat­ni­cza albo debe­to­wa.

– Chce­my, żeby wszy­scy prze­strze­ga­li prze­pi­sów. Marzy­my o tym, żeby nie było man­da­tów, żeby nikt na nie nie zasłu­żył i nie musiał ich pła­cić. Ale jeśli się zda­rzy, że ktoś będzie musiał man­dat uiścić, to będzie moż­na zała­twić to łatwo, szyb­ko i spraw­nie, za pomo­cą nowe­go spo­so­bu — ter­mi­na­lu płat­ni­cze­go – poin­for­mo­wał Jaro­sław Zie­liń­ski, wice­mi­ni­ster spraw wewnętrz­nych.

MSWiA zaku­pi­ło 2 tysią­ce takich urzą­dzeń, kil­ka tra­fi do komen­dy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Sys­tem ma zacząć dzia­łać 1 lute­go, a do 9 lute­go zakoń­czą się wszyst­kie szko­le­nia dla poli­cjan­tów dot. obsłu­gi urzą­dzeń.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting