Instalacja przetwarzania odpadów została rozbudowana

Dzię­ki niej mniej śmie­ci tra­fi na wysy­pi­sko w Sła­wię­ci­cach.

Unia Euro­pej­ska wyma­ga od nas, aby spo­ry odse­tek odpa­dów pod­le­gał recy­klin­go­wi. Temu wła­śnie ma słu­żyć Regio­nal­na Insta­la­cja Prze­twa­rza­nia Odpa­dów Komu­nal­nych, któ­rą dziś otwar­to w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Roz­bu­do­wa­na insta­la­cja będzie prze­twa­rzać mecha­nicz­no-bio­lo­gicz­ny­mi meto­da­mi odpa­dy powsta­ją­ce w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, Cisku, Izbic­ku, Kolo­now­skim, Leśni­cy, Pol­skiej Cere­kwi, Reń­skiej Wsi, Ujeź­dzie, Wal­cach, Zdzie­szo­wi­cach i Paw­ło­wicz­kach.

Inwe­sty­cja obej­mo­wa­ła m.in. budo­wę hali sor­tow­ni wraz z pod­sta­wo­wym wypo­sa­że­niem, umoż­li­wia­ją­cą prze­two­rze­nie 42 000 ton/rok odpa­dów zmie­sza­nych oraz 4 000 ton/rok odpa­dów z selek­tyw­nej zbiór­ki.

Zbu­do­wa­no tak­że 8 żel­be­to­wych reak­to­rów insta­la­cji bio­lo­gicz­ne­go prze­twa­rza­nia umoż­li­wia­ją­cą prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su sta­bi­li­za­cji tle­no­wej dla 31 000 ton/rok frak­cji pod­si­to­wej przez okres czte­rech tygo­dni lub pro­ce­su bio­su­sze­nia dla 42 000 ton/rok odpa­dów zmie­sza­nych przez okres 10 dni.

Pod­pi­sa­na w lutym ubie­głe­go roku umo­wa na reali­za­cję zada­nia opie­wa­ła na kwo­tę bli­sko 22,5 mln zło­tych. Aż 75 proc. war­to­ści net­to inwe­sty­cji zosta­ło sfi­nan­so­wa­nych z pożycz­ki pozy­ska­nej z Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Opo­lu

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting