Uczniowie ze Sławięcic jak żołnierze jednostek specjalnych

Pod­opiecz­ni kla­sy mun­du­ro­wej Zespo­łu Szkół im. Miko­ła­ja Reja w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu spę­dzi­li pięć dni na obo­zie szko­le­nio­wym.

Obóz zor­ga­ni­zo­wa­no w Nie­dzi­cy. Sko­sza­ro­wa­no tam uczniów kla­sy mun­du­ro­wej Zespo­łu Szkół nr 3 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Pro­gram przy­po­mi­nał ten z pro­fe­sjo­nal­nych obo­zów woj­sko­wych. Mło­dzi ludzie mie­li zor­ga­ni­zo­wa­ne war­ty, prze­cho­dzi­li szko­le­nia z tak­ty­ki, survi­va­lu i roz­po­zna­nia.

Wiel­ką atrak­cją była nauka poko­ny­wa­nia prze­szkód tere­no­wych, zarów­no pio­no­wych jak i pozio­mych. W tym pierw­szym przy­pad­ku ozna­cza­ło to zjaz­dy na linie ze skał i mostów. W dru­gim prze­cho­dze­nie rze­ki. Ucznio­wie musie­li się zanu­rzać w zim­nej wodzie, a tak­że pozo­ro­wać dzia­ła­nia w mokrych mun­du­rach.

Pod­opiecz­ni mie­li ze sobą atra­py bro­ni. Były rów­nież gry tere­no­we z udział mar­ke­rów do paint­bal­la. Całość poby­tu nauczy­cie­le i instruk­to­rzy doku­men­to­wa­li zdję­cia­mi i fil­ma­mi, któ­re były przez kil­ka dni publi­ko­wa­ne na stro­nie face­bo­oko­wej Zespo­łu Szkół nr 3.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting