Czy kędzierzyńsko-kozielskie cmentarze będą czynne 1 listopada?

W tym roku nie prze­wi­du­je­my podej­mo­wa­nia decy­zji w takim nagłym try­bie” — powie­dział w ponie­dzia­łek mini­ster zdro­wia Adam Nie­dziel­ski.

W 2020 roku nekro­po­lie zosta­ły zamknię­te nie­mal­że w ostat­niej chwi­li. Spo­wo­do­wa­ło to fru­stra­cje wie­lu miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la, któ­rzy w przed­dzień 1 listo­pa­da maso­wo ruszy­li na cmen­ta­rze, by choć tro­chę przy­go­to­wać gro­by na Świę­to Wszyst­kich Świę­tych.

Same­go 1 listo­pa­da tysią­ce miesz­kań­ców mia­sta usza­no­wa­ły już zakaz i na nekro­po­liach nie było żywej duszy. Porząd­ku pil­no­wa­li tam poli­cjan­ci. Jak będzie w tym roku? O to pyta­ny był w ponie­dzia­łek 4 paź­dzier­ni­ka mini­ster zdro­wia Adam Nie­dziel­ski. — Sytu­acja, któ­ra mia­ła miej­sce rok temu, kie­dy musie­li­śmy prak­tycz­nie z dnia na dzień pod­jąć decy­zję, była eks­tra­or­dy­na­ryj­na — powie­dział Nie­dziel­ski. — W tym roku nie prze­wi­du­je­my podej­mo­wa­nia decy­zji w takim nagłym try­bie, z dnia na dzień, bo jeste­śmy lepiej zabez­pie­cze­ni — zapew­nił szef resor­tu zdro­wia.

Z wypo­wie­dzi tej wyni­ka, że na razie nie wia­do­mo, czy cmen­ta­rze zosta­ną zamknię­te, ale jeśli taka będzie wola rzą­du, to dowie­my się o tym z więk­szym wyprze­dze­niem.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting