Przebudowują śluzę w Poborszowie

Celem inwe­sty­cji jest roz­wój i uspraw­nie­nie śród­lą­do­wej dro­gi na Odrze. Poziom żeglow­no­ści zosta­nie pod­nie­sio­ny z obec­nej III kla­sy do kla­sy Va.

W Pobor­szo­wie (gmi­na Reń­ska Wieś) znaj­du­je się jeden z kil­ku stop­ni wod­nych na Odrzań­skiej Dro­dze. Ślu­za Janusz­ko­wi­ce — bo taką nosi nazwę — zosta­nie grun­tow­nie prze­bu­do­wa­na. Inwe­sty­cja obej­mu­je prze­bu­do­wę ist­nie­ją­cej ślu­zy poprzez jej czę­ścio­wą roz­biór­kę i budo­wę w jej miej­scu nowe­go stop­nia o para­me­trach 190 m dłu­go­ści i 12 m sze­ro­ko­ści wraz z wypo­sa­że­niem tech­nicz­nym, mecha­nicz­nym i hydrau­licz­nym. Ponad­to w ramach pro­jek­tu prze­bu­do­wa­na zosta­nie ist­nie­ją­ca komo­ra pocią­go­wa, co zapew­ni dwu­ko­mo­ro­wy stan­dar­do­wy układ i zagwa­ran­tu­je cią­głość żeglu­gi. Zakres prac obej­mie tak­że pra­wy brzeg rze­ki Odry poni­żej jazu i wylo­tu z małej elek­trow­ni wod­nej na stop­niu wod­nym. Wyko­na­na zosta­nie opa­ska brze­go­wa, prze­bu­do­wa­na będzie tama roz­dziel­cza od wody dol­nej. Zmo­der­ni­zo­wa­ne będą tak­że obiek­ty i infra­struk­tu­ra towa­rzy­szą­ca.

Jak tłu­ma­czą Wody Pol­skie, celem pro­jek­tu jest roz­wój i uspraw­nie­nie śród­lą­do­wej dro­gi na Odrze. Dzię­ki wyko­na­nym pra­com, poziom żeglow­no­ści zosta­nie pod­nie­sio­ny z obec­nej III kla­sy do kla­sy Va. Ozna­cza to, że Odrzań­ska Dro­ga Wod­na zyska odci­nek tra­sy o zna­cze­niu mię­dzy­na­ro­do­wym z moż­li­wo­ścią żeglu­gi stat­ków i barek o ładow­no­ści do 3000 ton.

- Ten pro­jekt jest kolej­nym, któ­ry reali­zu­je­my na Odrzań­skiej Dro­dze Wod­nej, moder­ni­zu­jąc obiek­ty hydro­tech­nicz­ne i przy­sto­so­wu­jąc je do wyż­szych klas żeglow­no­ści. Zysku­je­my tym samym pew­ność co do bez­pie­czeń­stwa dla użyt­kow­ni­ków, załóg jed­no­stek pły­wa­ją­cych oraz naszych pra­cow­ni­ków. War­to zazna­czyć, że naszą inwe­sty­cję prze­wi­dzie­li­śmy w taki spo­sób, aby zacho­wać cią­głość żeglu­gi, bez koniecz­no­ści wyłą­czeń czy ogra­ni­czeń, a wszel­kie utrud­nie­nia na szla­ku żeglu­go­wym będzie­my mak­sy­mal­nie ogra­ni­czać – powie­dział Miro­sław Kurz, Dyrek­tor Wód Pol­skich w Gli­wi­cach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting