Trwa nabór dla pierwszaków

Ruszył nabór do klas pierw­szych szkół pod­sta­wo­wych. Rekru­ta­cja podob­nie, jak w latach poprzed­nich prze­bie­ga z wyko­rzy­sta­niem sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go. Zapi­sy potrwa­ją do 11 kwiet­nia.

Aby zapi­sać pocie­chę do wybra­nej przez sie­bie szko­ły, nale­ży sko­rzy­stać ze stro­ny: http://kedzierzynkozle.podstawowe.vnabor.pl. Zare­je­stro­wa­ny wniosek/zgłoszenie trze­ba wydru­ko­wać, pod­pi­sać i zło­żyć w pla­ców­ce pierw­sze­go wybo­ru.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting