Przybywa naukowców w grupie Azoty ZAK S.A.

W Gru­pie Azo­ty ukoń­czo­no pierw­szy dok­to­rat wdro­że­nio­wy. Urszu­la Dorosz obro­ni­ła roz­pra­wę, któ­ra może się przy­czy­nić do roz­wo­ju prze­twór­stwa alko­ho­li OXO.

Dok­to­rat wdro­że­nio­wy” to pro­gram zain­au­gu­ro­wa­ny w 2017 r. przez ówcze­sne Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, obec­nie dzia­ła­ją­cy pod kie­run­kiem Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki. W ramach umo­wy trój­stron­nej, zawie­ra­nej przez mini­ster­stwo, uczel­nię i przed­się­bior­stwo, przy­ję­ty kan­dy­dat reali­zu­je sta­cjo­nar­ne stu­dia dok­to­ranc­kie, łącząc je z obo­wiąz­ka­mi zawo­do­wy­mi. Każ­dy uczest­nik pro­gra­mu otrzy­mu­je sty­pen­dium dok­to­ranc­kie. W śro­dę, 23 mar­ca 2022 r. na Wydzia­le Che­micz­nym Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej odby­ła się obro­na pra­cy dok­tor­skiej w ramach pierw­szej edy­cji pro­gra­mu mini­ste­rial­ne­go „Dok­to­rat wdro­że­nio­wy”. Sto­pień dok­to­ra uzy­ska­ła Urszu­la Dorosz, pra­cow­nik Gru­py Azo­ty ZAK, po obro­nie roz­pra­wy pt. „Che­mo­en­zy­ma­tycz­ne meto­dy otrzy­my­wa­nia estrów kwa­su mle­ko­we­go”.

- Moim celem było opra­co­wa­nie efek­tyw­nych, nisko­od­pa­do­wych i ener­go­osz­częd­nych metod otrzy­my­wa­nia estrów kwa­su mle­ko­we­go w obec­no­ści inno­wa­cyj­nych kata­li­za­to­rów. Pomysł na temat wynik­nął ze współ­pra­cy z Poli­tech­ni­ką Ślą­ską, moje­go zain­te­re­so­wa­nia bio­tech­no­lo­gią i wykształ­ce­nia w tym kie­run­ku. Wyni­ki pra­cy mogą posłu­żyć spół­ce do pro­wa­dze­nia dzia­łań w kie­run­ku dal­sze­go prze­twór­stwa alko­ho­li OXO oraz wpro­wa­dze­nia do port­fo­lio bio­estrów – tłu­ma­czy dr Urszu­la Dorosz, kie­row­nik Biu­ra Roz­wo­ju Pro­duk­tów Orga­nicz­nych w Gru­pie Azo­ty ZAK.

Wła­dze spół­ki przy­zna­ją, że widzą olbrzy­mi poten­cjał w pro­gra­mie dok­to­ra­tów wdro­że­nio­wych, dla­te­go sta­le zachę­ca­ją pra­cow­ni­ków do apli­ko­wa­nia.

- Obec­nie w spół­ce reali­zo­wa­nych jest dwa­dzie­ścia dok­to­ra­tów, a więk­szość doty­czy dzie­dzi­ny che­mii — nie­jed­na uczel­nia mogła­by pozaz­dro­ścić nam tak dużej licz­by. Dok­to­ra­ty wdro­że­nio­we są dźwi­gnią inno­wa­cji i dal­sze­go roz­wo­ju, zarów­no nasze­go przed­się­bior­stwa, jak i całe­go sek­to­ra che­micz­ne­go — mówi prof. Bole­sław Goran­czew­ski, czło­nek zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK.

Więk­szość pra­cow­ni­ków Gru­py Azo­ty ZAK, któ­rzy reali­zu­ją dok­to­ra­ty wdro­że­nio­we na kie­run­kach che­micz­nych, stu­diu­je na Poli­tech­ni­ce Ślą­skiej. To kolej­ny ele­ment zacie­śnia­ją­cy wie­lo­let­nią współ­pra­cę uczel­ni z Gru­pą Azo­ty.

— Poli­tech­ni­ka Ślą­ska nale­ży do kra­jo­wych lide­rów pod wzglę­dem licz­by reali­zo­wa­nych dok­to­ra­tów wdro­że­nio­wych. Tyl­ko w bie­żą­cym roku aka­de­mic­kim roz­po­czę­li­śmy ich osiem­dzie­siąt. Pra­ce badaw­cze będą­ce wyni­ko­wą dosko­na­łe­go zro­zu­mie­nia potrzeb i współ­pra­cy uczel­ni z prze­my­słem to jeden z klu­czo­wych celów Stra­te­gii roz­wo­ju Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej. Koope­ra­cja z Gru­pą Azo­ty ZAK, reali­zo­wa­na przez Wydział Che­micz­ny naszej Uczel­ni jest dla nas nie­zwy­kle cen­na. Obok spe­cja­li­stycz­nych pro­jek­tów tech­no­lo­gicz­nych, któ­rych efek­ty są wdra­ża­ne w prze­my­śle che­micz­nym, szcze­gól­nie waż­na jest dla nas moż­li­wość kształ­ce­nia, odby­wa­nia prak­tyk i sta­ży przez stu­den­tów Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej w Gru­pie Azo­ty ZAK — mówi prof. dr hab. inż. Arka­diusz Mężyk, rek­tor Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting