Eko-inwestycja w Czystym Regionie za blisko 12 milionów złotych

Nasze odpa­dy będą jesz­cze lepiej pose­gre­go­wa­ne. Wszyst­ko dzię­ki nowo­cze­snej insta­la­cji, któ­rą może pochwa­lić się Czy­sty Region Sp. z o.o. Wła­śnie zakoń­czo­na moder­ni­za­cja pozwo­li jesz­cze więk­szej ilo­ści surow­ców tra­fić do odzy­sku.

Eko-inwe­sty­cja war­ta bli­sko 12 milio­nów zło­tych w ponad poło­wie zosta­ła dofi­nan­so­wa­na ze środ­ków euro­pej­skich. Zakres pro­jek­tu obej­mo­wał roz­bu­do­wę ist­nie­ją­cej insta­la­cji o urzą­dze­nia do auto­ma­tycz­ne­go sor­to­wa­nia oraz zakup łado­war­ki odpa­dów. Dzię­ki dopo­sa­że­niu linii sor­tow­ni­czej w sepa­ra­to­ry opto­pneu­ma­tycz­ne i sepa­ra­tor bali­stycz­ny, odzysk odpa­dów zebra­nych przez miesz­kań­ców będzie jesz­cze efek­tyw­niej­szy. Przy­czy­ni się to rów­nież do ogra­ni­cze­nia ilo­ści śmie­ci kie­ro­wa­nych na skła­do­wi­sko i popra­wy pozio­mu recy­klin­gu.

Wyko­rzy­sta­nie tych nowo­cze­snych tech­no­lo­gii to kolej­ny przy­kład dzia­łań pro­eko­lo­gicz­nych nasze­go mia­sta oraz pozo­sta­łych człon­ków Związ­ku Mię­dzyg­min­ne­go „Czy­sty Region”. Pamię­taj­my jed­nak, że maszy­ny wspo­ma­ga­ją recy­kling, ale nie zastą­pią selek­tyw­nej zbiór­ki odpa­dów pro­wa­dzo­nej w naszych domach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting