Trójka handlarzy narkotykami z Kędzierzyna-Koźla w rękach CBŚ

Zna­le­zio­no przy nich ponad 2 kg mari­hu­any.

Funk­cjo­na­riu­sze z Cen­tral­ne­go Biu­ra Śled­cze­go Zarzą­du w Opo­lu usta­li­li, że trzech miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la mogło doko­nać prze­my­tu znacz­nych ilo­ści środ­ków odu­rza­ją­cych. Do ich zatrzy­ma­nia doszło na jed­nej z ulic mia­sta, gdy cała trój­ka wyszła z miesz­ka­nia prze­no­sząc w kar­to­nie część prze­my­co­nych nar­ko­ty­ków.

W wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nych dzia­łań zabez­pie­czo­no 2,5 kg mari­hu­any. Poli­cjan­ci z CBŚP usta­li­li, że nar­ko­ty­ki zosta­ły prze­my­co­ne do Pol­ski z Holan­dii. Mari­hu­ana ukry­ta była w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych schow­kach w mate­ra­cu tapi­ce­ro­wa­nych mebli. Pod­czas dzia­łań poli­cjan­ci zna­leź­li i zabez­pie­czy­li tak­że amfe­ta­mi­nę oraz haszysz.

Męż­czyź­ni po zatrzy­ma­niu zosta­li prze­wie­zie­ni do Pro­ku­ra­tu­ry Okrę­go­wej w Opo­lu. Na pod­sta­wie zebra­nych przez poli­cjan­tów mate­ria­łów dowo­do­wych, podej­rza­nym przed­sta­wio­no zarzu­ty wewnątrz­w­spól­no­to­we­go naby­cia znacz­nej ilo­ści środ­ków odu­rza­ją­cych. Tego typu prze­stęp­stwo zagro­żo­ne jest karą pozba­wie­nia wol­no­ści do 15 lat.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting