To będzie także pracowity rok

O miej­skich pla­nach w 2020 roku roz­ma­wia­my z Sabi­ną Nowo­siel­ską, pre­zy­dent mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le.

– Ubie­gły 2019 rok był bar­dzo owoc­ny w waż­ne miej­skie inwe­sty­cje. Było ich spo­ro, nie­któ­re jak Wod­ne oKKo czy hospi­cjum były od lat wycze­ki­wa­ne przez miesz­kań­ców. Jak oce­nia pani ten rok z pani per­spek­ty­wy jako pre­zy­den­ta reali­zu­ją­ce­go te zada­nia?

– To był cięż­ki rok, ale zakoń­czy­łam go z rado­ścią i uśmie­chem ponie­waż uda­ło nam się zre­ali­zo­wać wszyst­ko co zakła­da­li­śmy. Mówię „my” dla­te­go, że była to pra­ca wie­lu osób. Minio­ny rok był swe­go rodza­ju pod­su­mo­wa­niem poprzed­niej kaden­cji, gdyż pew­ne inwe­sty­cje trwa­ły dłu­go i wła­śnie w minio­nym roku się zakoń­czy­ły. To wła­śnie np. Wod­ne oKKo i Hospi­cjum. Cie­szę się, że nad­szedł czas kie­dy miesz­kań­cy mogą już zacząć odczu­wać efek­ty tej cięż­kiej pra­cy i widzą zmie­nia­ją­ce się mia­sto. Jesz­cze kil­ka lat temu wie­lu narze­ka­ło na roz­ko­pa­ne dro­gi, a dziś gdy widzą efek­ty to zmie­nia się postrze­ga­nie ewen­tu­al­nych cza­sem ogra­ni­czeń w ruchu i te roz­ko­pa­ne dro­gi już tak nie prze­szka­dza­ją jak kie­dyś, ponie­waż wia­do­mo że zmia­ny będą na lep­sze.

– Mamy już nowy rok, a więc i nowe pla­ny. Cze­go miesz­kań­cy mogą się spo­dzie­wać w tym roku?

– Na pew­no nie będzie już takich dużych inwe­sty­cji jak Wod­ne oKKo, Hospi­cjum czy Tar­go­wi­sko. Rok 2020 będzie pod zna­kiem zakoń­cze­nia pro­jek­tów zwią­za­nych z bio­róż­no­rod­no­ścią. Miesz­kań­cy Koź­la już mogą zoba­czyć, że na plan­tach budo­wa­ne są ścież­ki. Podob­nie w Sła­wię­ci­cach. Będzie reali­zo­wa­ny pro­jekt w posta­ci zie­lo­nych podwó­rek gdzie będą wzno­szo­ne wia­ty par­kin­go­we z zie­le­nią na dachach. Też teren po byłym lodo­wi­sku zamie­ni się w zie­lo­ną stre­fę gdzie będzie moż­na odpo­cząć. Będzie­my roz­bu­do­wy­wać ścież­ki rowe­ro­we łączą­ce np. os. Pia­stów z Bla­chow­nią i potem ze Sła­wię­ci­ca­mi. Prze­bu­du­je­my tak­że skrzy­żo­wa­nie w Kłod­ni­cy przy Kaplicz­ce tak by tam też były roz­wią­za­nia dla rowe­rzy­stów. Będzie­my remon­to­wać nawierzch­nie dróg, a tam gdzie prze­wi­dy­wa­ne są jakieś pra­ce np. kana­li­za­cyj­ne wte­dy będzie­my robić to kom­plek­so­wo by roz­bić raz, ale porząd­nie. Tak­że dro­gi dojaz­do­we do koziel­skie­go Ryn­ku będą bru­ko­wa­ne tak by zacho­wać zabyt­ko­wy cha­rak­ter tego miej­sca. Powsta­ną tak­że dwa boiska – jed­no przy szko­le pod­sta­wo­wej nr 6 na NDM-ie – dru­gie przy szko­le nr 16 w Sła­wię­ci­cach. Są już nawet na te boiska pro­jek­ty.

– Rok 2019 w świa­do­mo­ści miesz­kań­ców był rokiem ich tro­ski o jakość powie­trza w naszym mie­ście. Jakich dzia­łań w tym roku może­my się spo­dzie­wać ze stro­ny urzę­du mia­sta?

– Cały czas ofe­ru­je­my dopła­ty do wymia­ny pie­ców na eko­lo­gicz­ne. W tym roku mamy już zabu­dże­to­wa­ne milion zło­tych, ale jeśli będzie więk­sze zapo­trze­bo­wa­nie to będzie­my zwięk­szać te kwo­ty. Nie­ste­ty spo­ty­kam się z taki­mi sytu­acja­mi, gdzie więk­szość miesz­kań­ców jakiejś wspól­no­ty pod­łą­cza się do miej­skie­go ogrze­wa­nia, a kil­ka czy nawet cza­sem jest to jed­no miesz­ka­nie nadal zamie­rza uży­wać tzw. kop­ciu­cha. Czę­sto są też sytu­acje, gdy sieć cie­płow­ni­cza jest dostęp­na, a mimo to miesz­kań­cy nie pod­łą­cza­ją się. Jest to dla mnie kom­plet­nie nie­zro­zu­mia­łe, gdyż wszy­scy oddy­cha­my tym samym powie­trzem. Chcę by rok 2020 roz­po­cząć wal­ką o śro­do­wi­sko i razem z zespo­łem ds. ochro­ny powie­trza, gdzie poza urzęd­ni­ka­mi i rad­ny­mi są rów­nież przed­sta­wi­cie­le Komi­te­tu Ochro­ny Powie­trza. Będzie­my chcie­li pod­jąć zde­cy­do­wa­ne i rady­kal­ne kro­ki i przed­sta­wić kon­kret­ne wnio­ski nie tyl­ko radzie mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le, ale tak­że rad­nym sej­mi­ku woje­wódz­twa, gdyż ościen­ne gmi­ny mają tak­że wpływ na jakość nasze­go powie­trza w mie­ście.

– Co roku miesz­kań­cy w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go zgła­sza­ją swo­je pro­po­zy­cje. Na ile mogą liczyć w 2020 roku?

– Od począt­ku histo­rii budże­tu oby­wa­tel­skie­go czy­li od 2015 roku, kie­dy to prze­zna­czo­ny był na to milion zło­tych, to teraz w 2020 roku będzie to już 1,8 mln zł. Każ­de osie­dle będzie mogło zre­ali­zo­wać swo­je pomy­sły i cza­sem są to pro­jek­ty któ­re są roz­ło­żo­ne na dwa, a cza­sem trzy budże­ty. Te inwe­sty­cje oby­wa­tel­skie cie­szą miesz­kań­ców i powo­du­ją wzrost postaw oby­wa­tel­skich i toż­sa­mo­ści i odpo­wie­dzial­no­ści za swo­je miej­sce zamiesz­ka­nia. To cie­szy.

– W ubie­głym roku nowo­ścią w miej­skich inwe­sty­cjach były inte­li­gent­ne przej­ścia dla pie­szych. Doce­nia­ją je zarów­no pie­si jak i kie­row­cy. Czy miesz­kań­cy mogą liczyć na kolej­ne takie udo­god­nie­nia?

– Tak. Powsta­ną w tym roku kolej­ne takie bez­piecz­ne przej­ścia. Dodat­ko­wo jeśli cho­dzi o kwe­stię bez­pie­czeń­stwa, to w 2020 roku mia­sto prze­zna­czy 1,5 mln zł na roz­bu­do­wę sie­ci moni­to­rin­gu miej­skie­go. W 2021 roku będzie­my mon­to­wać kolej­ne kame­ry. Chcę, by w mie­ście było bez­piecz­nie.

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting