Teleporady na terenie powiatu kędzierzyńskiego mają być bardzo mocno ograniczone | 7DNI Teleporady na terenie powiatu kędzierzyńskiego mają być bardzo mocno ograniczone - 7DNI

Teleporady na terenie powiatu kędzierzyńskiego mają być bardzo mocno ograniczone

Taką infor­ma­cję prze­ka­za­ło Sta­ro­stwo Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­re powo­ła­ło się na usta­le­nia z opol­skim NFZ.

Tele­po­ra­dy mia­ły być doraź­nym roz­wią­za­niem na czas roz­wo­ju pan­de­mii i przy­go­to­wa­nia służ­by zdro­wia do nowych wyzwań. Zda­niem wie­lu eks­per­tów, a tak­że samych pacjen­tów, z cza­sem sta­ły się jed­nak nad­uży­wa­ne.

Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy­po­mi­na, że mini­ster zdro­wia pod­pi­sał roz­po­rzą­dze­nie ogra­ni­cza­ją­ce tele­po­ra­dy. Tele­po­ra­da będzie moż­li­wa np. w przy­pad­ku koniecz­no­ści prze­dłu­że­nia recep­ty.

- Jeśli pacjent nie wyra­zi zgo­dy na tele­po­ra­dę, musi zostać przy­ję­ty na miej­scu w danej pla­ców­ce. Infor­ma­cję potwier­dził nam opol­ski oddział Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia — prze­ka­zał Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy sta­ro­stwa.

Mini­ster zdro­wia Adam Nie­dziel­ski wyłą­czył z sys­te­mu tele­po­rad dzie­ci do 6 roku życia. Dostęp do wizy­ty w tra­dy­cyj­ny spo­sób mają pacjen­ci, któ­rzy odczu­wa­ją kon­kret­ną dole­gli­wość pierw­szy raz albo mają podej­rze­nie cho­ro­by nowo­two­ro­wej.

Na wizy­tę mogą udać się rów­nież oso­by dopie­ro co zapi­sa­ne w danej przy­chod­ni oraz pacjen­ci z cho­ro­ba­mi prze­wle­kły­mi, jeśli doszło do pogor­sze­nia sta­nu zdro­wia lub zmia­ny obja­wów. Jak zazna­czył szef resor­tu zdro­wia, zawsze pacjent będzie miał pra­wo sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści odwie­dze­nia leka­rza, gdy taką potrze­bę odczu­wa.

Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia radzi, by w sytu­acji gdy lekarz odma­wia przy­ję­cia bez­po­śred­nio w pla­ców­ce, dzwo­nić na numer Tele­fo­nicz­nej Infor­ma­cji Pacjen­ta 800 190 590 i zgło­sić nie­pra­wi­dło­wo­ści.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting