207 łóżek covidowych w kozielskim szpitalu. Na razie zajętych jest 60 procent z nich | 7DNI 207 łóżek covidowych w kozielskim szpitalu. Na razie zajętych jest 60 procent z nich - 7DNI

207 łóżek covidowych w kozielskim szpitalu. Na razie zajętych jest 60 procent z nich

Woje­wo­da opol­ski poin­for­mo­wał, że zwięk­szył ilość miejsc dla pacjen­tów z koro­na­wi­ru­sem nie tyl­ko w szpi­ta­lu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, ale rów­nież w innych lecz­ni­cach w regio­nie.

Trze­cia fala pan­de­mii wcho­dzi w decy­du­ją­cą fazę. W cią­gu naj­bliż­szych dni oka­że się, czy nasz sys­tem ochro­ny zdro­wia oka­że się wydol­ny. Mini­ster­stwo zdro­wia, a tak­że woje­wo­da opol­ski zapew­nia­ją, że zro­bią wszyst­ko, aby tak się sta­ło.

Na mocy decy­zji woje­wo­dy opol­skie­go Sła­wo­mi­ra Kło­sow­skie­go od ponie­dział­ku wzro­sła licz­ba tzw. łóżek covi­do­wych w kolej­nych opol­skich szpi­ta­lach: w Krap­ko­wi­cach, Klucz­bor­ku (Powia­to­we Cen­trum Zdro­wia), Strzel­cach Opol­skich, Kup, Prud­ni­ku oraz Głu­cho­ła­zach. Mowa łącz­nie o 258 dodat­ko­wych łóż­kach.

Ole­ski szpi­tal został zobo­wią­za­ny do zapew­nie­nia 16 łóżek – w tym 4 respi­ra­to­ro­wych – dla pacjen­tów ze stwier­dzo­nym zaka­że­niem koro­na­wi­ru­sem. Ponad­to, w szpi­ta­lu tym funk­cjo­nu­ją 4 łóż­ka dla pacjen­tów w trak­cie dia­gno­sty­ki na SARS CoV-2.

Przy­po­mnij­my, woje­wo­da zmie­nił rów­nież swo­ją poprzed­nią decy­zję doty­czą­cą koniecz­no­ści zapew­nie­nia łącz­nie 107 łóżek (w tym 7 respi­ra­to­ro­wych) w koziel­skim szpi­ta­lu. Tym samym – do odwo­ła­nia, zobo­wią­zał ww. pla­ców­kę do zapew­nia­nia 207 łóżek, z cze­go 17 sta­no­wią łóż­ka respi­ra­to­ro­we.

W szpi­ta­lu w Koź­lu prze­by­wa 127 pacjen­tów z potwier­dzo­nym zaka­że­niem, w tym 9 pacjen­tów prze­by­wa­ją­cych na Oddzia­le Inten­syw­nej Opie­ki Medycz­nej. W pla­ców­ce jest tro­je dzieci.W naszym powie­cie odno­to­wa­no we wto­rek 54 nowe przy­pad­ki zaka­że­nia. Minio­nej doby zmar­ły 3 oso­by, mia­ły cho­ro­by współ­ist­nie­ją­ce. 1345 osób obję­tych jest w powie­cie kwa­ran­tan­ną, w cią­gu doby wyko­na­no 188 testów.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting