Kolejny sukces młodych pływaków z Kędzierzyna-Koźla

Worek meda­li przy­wieź­li nasi mło­dzi zawod­ni­cy z kil­ku ostat­nich zawo­dów.

Pły­wa­cy MMKS nie zwal­nia­ją tem­pa i coraz lepiej pre­zen­tu­ją się na kolej­nych zawo­dach. Kciu­ki trzy­ma­ją za nich nie tyl­ko tre­ne­rzy i kibi­ce ale rów­nież gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­la, któ­ra wspie­ra MMKS.

Na począ­tek mło­dzi spor­tow­cy zamel­do­wa­li się w Gli­wi­cach. W Mię­dzy­wo­je­wódz­kich Dru­ży­no­wych Mistrzo­stwach Mło­dzi­ków wzię­ło udział 320 zawod­ni­ków z 26 klu­bów. Naj­le­piej w eki­pie MMKS-u zapre­zen­to­wa­ła się Lena Kużaj, zdo­byw­czy­ni aż czte­rech meda­li (2 srebr­nych i 2 brą­zo­wych). Kolej­ny brą­zo­wy krą­żek do swo­jej kolek­cji doło­żył też Ama­deus Goh­la. Pozo­sta­li zawod­ni­cy z Kędzie­rzy­na-Koź­la, pomi­mo, że nie zna­leź­li się na podium to zna­czą­co popra­wi­li swo­je dotych­cza­so­we rekor­dy życio­we. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej MMKS upla­so­wał się w pierw­szej dzie­siąt­ce zawo­dów.

Zale­d­wie dzień póź­niej mło­dzi pły­wa­cy popły­nę­li po zwy­cię­stwo w Pucha­rze Sol­ne­go Mia­sta. W Wie­licz­ce nasze mia­sto repre­zen­to­wa­ła sze­ścio­oso­bo­wa eki­pa, któ­ra łącz­nie zdo­by­ła 6 meda­li (2 zło­te, 3 srebr­ne i 1 brą­zo­wy). Na podium ponow­nie sta­nę­li Lena Kużaj i Ama­deus Goh­la, a tak­że Wik­to­ria Orszak. Praw­dzi­wą gwiaz­dą tych zawo­dów oka­za­ła się Zuzan­na Kor­dek, zgar­nia­jąc aż dwa zło­te i jeden srebr­ny medal.

Z kolei w II edy­cji Swim Manii roz­gry­wa­nej we Wro­cła­wiu wystar­to­wa­ła Dia­na Emer­ling. Zawod­nicz­ka MMKS-u zde­kla­so­wa­ła kon­ku­ren­cję w swo­ich kate­go­riach i przy­wio­zła do domu dwa zło­ta.

źró­dło: MMKS

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting