Szkoła w Sławięcicach wreszcie ma boisko z prawdziwego zdarzenia | 7DNI Szkoła w Sławięcicach wreszcie ma boisko z prawdziwego zdarzenia - 7DNI

Szkoła w Sławięcicach wreszcie ma boisko z prawdziwego zdarzenia

Obiekt war­ty 1,4 milio­na zło­tych został w śro­dę ofi­cjal­nie otwar­ty.

- To miej­sce z któ­re­go będą korzy­stać nie tyl­ko ucznio­wie, ale rów­nież inni miesz­kań­cy Sła­wię­cic — mówi­ła pod­czas uro­czy­sto­ści otwar­cia pre­zy­dent mia­sta Sabi­na Nowo­siel­ska.

Na tere­nie pod­sta­wów­ki nr 16 powsta­ło nowo­cze­sny kom­pleks spor­to­wy. Jest tu bież­nia, a tak­że wie­lo­funk­cyj­ne boisko do upra­wia­nia wszyst­kich popu­lar­nych dys­cy­plin zespo­ło­wych: pił­ki noż­nej, ręcz­nej, siat­ków­ki i koszy­ków­ki.

Nawierzch­nia zosta­ła zbu­do­wa­na z ela­stycz­ne­go mate­ria­łu, któ­ry zapew­nia uczniom bez­pie­czeń­stwo. Wcze­śniej w tym miej­scu znaj­do­wa­ło się beto­no­we boisko. Pod­czas uro­czy­sto­ści otwar­cia odbył się “inau­gu­ra­cyj­ny bieg” w któ­rym udział wzię­li kędzie­rzyń­sko-koziel­scy samo­rzą­dow­cy.

W uro­czy­sto­ści otwar­cia boiska uczest­ni­czy­li m.in pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska oraz jej zastęp­cy Woj­ciech Jagieł­ło i Artur Marusz­czak, a tak­że rad­ny Tomasz Schel­ler. Ten ostat­ni był jed­nym z ini­cja­to­rów budo­wy nowe­go kom­plek­su spor­to­we­go w Sła­wię­ci­cach.

Ucznio­wie będą mogli korzy­stać z bież­ni i boisko dopie­ro po powro­cie do szko­ły, co raczej nie sta­nie się szyb­ko. Mimo to miesz­kań­cy Sła­wię­cic są bar­dzo zado­wo­le­ni z inwe­sty­cji, któ­ra będzie im słu­żyć przez kolej­ne lata.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting