Koalicja rządząca miastem odpowiedziała radnym powiatowym PiS | 7DNI Koalicja rządząca miastem odpowiedziała radnym powiatowym PiS - 7DNI

Koalicja rządząca miastem odpowiedziała radnym powiatowym PiS

Człon­ko­wie klu­bu rad­nych Sabi­ny Nowo­siel­skiej-Koali­cji Oby­wa­tel­skiej wyda­li oświad­cze­nie w któ­rym odno­szą się do wtor­ko­wej ape­lu samo­rzą­dow­ców pra­wi­cy.

We wto­rek rad­ni PiS napi­sa­li apel do sta­ro­sty powia­tu oraz zarzą­du powia­tu w któ­rym doma­ga­ją się “zba­da­nia i wyja­śnie­nia powo­dów wyda­nia zgo­dy na prze­pro­wa­dze­nie cyklicz­nych mani­fe­sta­cji nie­na­wi­ści”. Chcą też, aby wła­dze powia­tu usta­li­ły, ile nało­żo­no man­da­tów kar­nych na uczest­ni­ków pro­te­stów, któ­rzy cho­dzi­li po uli­cach, a tak­że prze­glą­du zapi­sów zdal­nych lek­cji. Zda­niem samo­rzą­dow­ców z PiS część nauczy­cie­li mogła bowiem nama­wiać uczniów do udzia­łu w pro­te­stach.

W śro­dę do spra­wy odnie­śli się człon­ko­wie klu­bu rad­nych miej­skich Sabi­ny Nowo­siel­skiej — Koali­cji Oby­wa­tel­skiej. Prze­ko­nu­ją w nim, że miesz­kań­cy mia­sta i powia­tu mają peł­ne pra­wo korzy­stać z kon­sty­tu­cyj­nej wol­no­ści zgro­ma­dzeń, jed­nej z naj­waż­niej­szych wol­no­ści zapi­sa­nych w naszej usta­wie zasad­ni­czej.

Tłu­ma­czą, że orga­ni­zo­wa­ne na prze­ło­mie paź­dzier­ni­ka i listo­pa­da br. mani­fe­sta­cje były zgro­ma­dze­nia­mi legal­ny­mi (tzw. spon­ta­nicz­ny­mi), ochra­nia­ny­mi i nad­zo­ro­wa­ny­mi przez znacz­ne siły poli­cyj­ne. “Żad­ne z nich nie zosta­ło przez poli­cję roz­wią­za­ne. Nie do przy­ję­cia jest ape­lo­wa­nie o repre­sje i kary wobec zacho­wań w peł­ni legal­nych i nie­ła­mią­cych pra­wa” — pod­kre­śla­ją w swo­im oświad­cze­niu.

Jed­no­cze­śnie rad­ni klu­bu Sabi­ny Nowo­siel­skiej i KO ape­lu­ją o zakoń­cze­nie dzia­łań zmie­rza­ją­cych do dzie­le­nia lokal­nej wspól­no­ty, zastra­sza­nia miesz­kań­ców, repre­sjo­no­wa­nia nauczy­cie­li, obra­ża­nia mło­dzie­ży czy roz­pę­ty­wa­nia wojen reli­gij­nych.

Sądzi­my, że w obec­nej trud­nej sytu­acji dużo bar­dziej potrzeb­ny jest nam spo­kój, a tak­że dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do wal­ki z pan­de­mią oraz rato­wa­nia lokal­nej gospo­dar­ki” — pod­su­mo­wa­li rad­ni koali­cji rzą­dzą­cej.

Cały tekst oświad­cze­nia:

Kędzie­rzyn-Koź­le, 25 listo­pa­da 2020 r.

Klub rad­nych
Sabi­ny Nowo­siel­skiej-Koali­cja Oby­wa­tel­ska
Rady Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le

 

Sta­no­wi­sko klu­bu rad­nych Sabi­ny Nowo­siel­skiej-Koali­cja Oby­wa­tel­ska

Klub rad­nych miej­skich Sabi­ny Nowo­siel­skiej – Koali­cja Oby­wa­tel­ska oświad­cza, że wni­kli­wie zapo­znał się z tre­ścią ape­lu klu­bu rad­nych powia­to­wych PiS. Przed­mio­to­wy apel przy­ję­li­śmy z mie­sza­ny­mi uczu­cia­mi – nie­do­wie­rza­nia, współ­czu­cia, zaże­no­wa­nia i smut­ku.

Nie­do­wie­rza­nia – ponie­waż licz­ba błę­dów języ­ko­wych, sty­li­stycz­nych i gra­ma­tycz­nych we wspo­mnia­nym doku­men­cie prze­kra­cza gra­ni­ce tole­ran­cji, jakie wyzna­cza­ne są nawet uczniom szkół śred­nich, nie mówiąc o ich absol­wen­tach. Jest to tym bar­dziej zasta­na­wia­ją­ce, jako że dwie oso­by pod nim pod­pi­sa­ne są z zawo­du nauczy­cie­la­mi.

Współ­czu­cia – albo­wiem napraw­dę nie zazdro­ści­my sytu­acji, gdy na wezwa­nie par­tyj­nej cen­tra­li trze­ba ruszać na front wal­ki ide­olo­gicz­nej, wbrew więk­szo­ści miesz­kań­ców wła­sne­go mia­sta i powia­tu, nara­ża­jąc się na drwi­ny i ośmie­sze­nie.

Zaże­no­wa­nia – gdyż trud­no nam przy­jąć, by poważ­ni ludzie, za jakich do tej pory mie­li­śmy auto­rów ape­lu, mogli pod­pi­sać się pod tre­ścia­mi obra­ża­ją­cy­mi nie tyl­ko inte­li­gen­cję ich odbior­ców czy porzą­dek praw­ny i spo­łecz­ny Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, ale wręcz naru­sza­ją­cy­mi jakie­kol­wiek for­my cywi­li­zo­wa­nej komu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kiej.

Smut­ku – bo wie­my, że groź­by kie­ro­wa­ne do miesz­kań­ców nasze­go mia­sta i powia­tu ze stro­ny lokal­nych przed­sta­wi­cie­li par­tii rzą­dzą­cej dodat­ko­wo pod­sy­ca­ją i tak napię­tą już sytu­ację spo­łecz­ną, a – jak poka­zu­ją przy­kła­dy z War­sza­wy – nie­ste­ty mogą przy­brać tak­że real­ne for­my bez­praw­nej repre­sji.

Pró­bu­jąc jed­nak (choć to nie­zwy­kle trud­ne) trak­to­wać ten apel poważ­nie, widzi­my w nim ele­men­ty groź­ne i nie­po­ko­ją­ce, przy­wo­dzą­ce na myśl cza­sy poprzed­nie­go ustro­ju. Jako ludzie przy­wią­za­ni do war­to­ści demo­kra­tycz­nych sta­now­czo prze­ciw­ko temu pro­te­stu­je­my i oświad­cza­my, co nastę­pu­je:

1. Miesz­kań­cy nasze­go mia­sta i powia­tu mają peł­ne pra­wo korzy­stać z kon­sty­tu­cyj­nej wol­no­ści zgro­ma­dzeń, jed­nej z naj­waż­niej­szych wol­no­ści zapi­sa­nych w naszej usta­wie zasad­ni­czej. Orga­ni­zo­wa­ne na prze­ło­mie paź­dzier­ni­ka i listo­pa­da br. mani­fe­sta­cje były zgro­ma­dze­nia­mi legal­ny­mi (tzw. spon­ta­nicz­ny­mi), ochra­nia­ny­mi i nad­zo­ro­wa­ny­mi przez znacz­ne siły poli­cyj­ne. Żad­ne z nich nie zosta­ło przez poli­cję roz­wią­za­ne. Nie do przy­ję­cia jest ape­lo­wa­nie o repre­sje i kary wobec zacho­wań w peł­ni legal­nych i nie­ła­mią­cych pra­wa.

2. Kon­sty­tu­cja RP prze­wi­du­je roz­dział Kościo­ła od pań­stwa. Sza­nu­jąc wia­rę kato­lic­ką, jak i wszyst­kie inne wyzna­nia, nie zga­dza­my się jed­nak, by narzu­ca­no naszej spo­łecz­no­ści kon­kret­ne prze­ko­na­nia świa­to­po­glą­do­we, sys­te­my etycz­ne czy reli­gij­ne, jak pró­bu­ją to czy­nić auto­rzy ape­lu.

3. Sta­now­czo pro­te­stu­je­my prze­ciw­ko okre­śla­niu mło­dych uczest­ni­ków pro­te­stów mia­nem ludzi zma­ni­pu­lo­wa­nych. Mło­dzież naszych szkół śred­nich, któ­ra spon­ta­nicz­nie wyszła na uli­ce, jest bar­dzo świa­do­ma, a jej oby­wa­tel­ska posta­wa i zaan­ga­żo­wa­nie są god­ne naj­wyż­sze­go uzna­nia. Ostat­nie lata przy­nio­sły wie­le suk­ce­sów naszych uczniów w olim­pia­dach wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie i pra­wach czło­wie­ka, pro­jek­tach mię­dzy­na­ro­do­wych czy – jak ostat­nio – kon­kur­sach kra­so­mów­czych. Jeste­śmy z nich dum­ni.

4. Zga­dza­my się z sygna­ta­riu­sza­mi ape­lu, że win­ni wywo­ła­nia nie­po­ko­jów spo­łecz­nych powin­ni zostać uka­ra­ni. W pierw­szej kolej­no­ści doty­czyć to powin­no wice­pre­mie­ra Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, któ­ry dla wewnętrz­nych roz­gry­wek par­tyj­nych posta­no­wił wpro­wa­dzić pra­wo abor­cyj­ne nale­żą­ce do naj­bar­dziej restryk­cyj­nych na świe­cie, a w kon­se­kwen­cji wypro­wa­dził na uli­ce set­ki tysię­cy ludzi w szczy­cie pan­de­mii.

5. Wszy­scy jeste­śmy zapew­ne ludź­mi nie­do­sko­na­ły­mi, jed­nak nie sądzi­my, by naj­lep­szy­mi recen­zen­ta­mi naszej posta­wy moral­nej byli rad­ni PiS, któ­rzy tym samym uzur­pu­ją sobie boskie kom­pe­ten­cje.

Soli­da­ry­zu­jąc się z pro­te­stu­ją­cy­mi w słusz­nej spra­wie, ape­lu­je­my o zakoń­cze­nie dzia­łań zmie­rza­ją­cych do dzie­le­nia lokal­nej wspól­no­ty, zastra­sza­nia miesz­kań­ców, repre­sjo­no­wa­nia nauczy­cie­li, obra­ża­nia mło­dzie­ży czy roz­pę­ty­wa­nia wojen reli­gij­nych. Sądzi­my, że w obec­nej trud­nej sytu­acji dużo bar­dziej potrzeb­ny jest nam spo­kój, a tak­że dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do wal­ki z pan­de­mią oraz rato­wa­nia lokal­nej gospo­dar­ki.

Han­na Bia­łas
Ewa Czu­bek
Kata­rzy­na Dys­arz
Andrzej Kopeć
Mał­go­rza­ta Lip­czyń­ska
Michał Nowak
Adam Oczoś
Ewa Sto­gniew
Ire­ne­usz Wiśniew­ski
oraz pozo­sta­li rad­ni klu­bu rad­nych miej­skich
Sabi­ny Nowo­siel­skiej-Koali­cja Oby­wa­tel­ska

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting