Święto Niepodległości z recitalem pianistycznym

11 listo­pa­da o godz. 15.00 w DK “Che­mik” wystą­pi świet­ny pia­ni­sta, lau­re­at wie­lu kon­kur­sów — Prze­my­sław Win­nic­ki.

Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści to dobry dzień nie tyl­ko na histo­rycz­ne roz­wa­ża­nia, ale rów­nież na kon­takt kul­tu­rą. Tego dnia w w Domu Kul­tu­ry “Che­mik” Prze­my­sław Win­nic­ki, któ­ry zapre­zen­tu­je utwo­ry Bacha, Beetho­ve­na, Lisz­ta i Cho­pi­na.

Prze­my­sław Win­nic­ki ukoń­czył z wyróż­nie­niem Kra­kow­ską Aka­de­mie Muzycz­ną w kla­sie for­te­pia­nu prof. Andrze­ja Piku­la. Jest zdo­byw­cą nagro­dy Grand Prix na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie „Com­pe­ti­tion For Music Teachers” w War­sza­wie. Kon­cer­to­wał w Pol­sce, Szwe­cji, Hisz­pa­nii, Niem­czech, Fran­cji, Austrii, na Bia­ło­ru­si, we Wło­szech, w Irlan­dii, w USA. W latach 2009 – 2014 Pia­ni­sta wyko­nał serię 60 kon­cer­tów Cho­pi­now­skich rocz­nie w Sali Kon­cer­to­wej Kra­kow­skie­go Ryn­ku.

Prze­my­sław Win­nic­ki ma na swo­im kon­cie wystę­py jako soli­sta z Orkie­stra­mi taki­mi jak: Naro­do­wa Orkie­stra Fil­har­mo­nii Miń­skiej, Mię­dzy­na­ro­do­wa Orkie­stra Let­niej Aka­de­mii ISA’07 w Reiche­nau (Austria), Orkie­stra Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej, Orkie­stra Fil­har­mo­nii Łódz­kiej, Orkie­stra Fil­har­mo­nii Opol­skiej, Orkie­stra fil­har­mo­nii Rze­szow­skiej. W roku 2015 pia­ni­sta nagrał pierw­szą solo­wą pły­tę w legen­dar­nym Stu­dio S1 imie­nia Witol­da Luto­sław­skie­go w War­sza­wie, spon­so­ro­wa­ną przez fir­mę Boesen­dor­fer, RMF clas­sic i Fun­da­cję Pio­tra Kle­ra. Pia­ni­sta doko­nał nagra­nia do Kra­kow­skie­go Radia z kwar­te­tem for­te­pia­no­wym.

Bile­ty w cenie 20 zł do naby­cia w kasach kin i sys­te­mie sprze­da­ży on-line.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting