Bartosz Szymoniak w Kędzierzynie-Koźlu. “Nowe zjawisko na polskiej scenie muzycznej”

9 listo­pa­da w Domu Kul­tu­ry Koź­le odbę­dzie się beatroc­ko­wy kon­cert połą­czo­ny z warsz­ta­ta­mi.

Bar­tosz Szy­mo­niak to arty­sta nie­tu­zin­ko­wy. Kry­ty­cy pod­kre­śla­ją, że wykre­ował zupeł­nie nowe zja­wi­sko na pol­skiej sce­nie muzycz­nej. Okre­śla­ny jest mia­nem twór­cy sty­lu BEATROCK — gatun­ku łączą­ce­go ele­men­ty beat­bo­xu, woka­li i żywych instru­men­tów.

Wszyst­kie dźwię­ki two­rzy na żywo sam, wła­snym apa­ra­tem mowy (bas, per­ku­sja, trąb­ki, śpiew itd. ) a następ­nie zapę­tla na tzw. looper. Dźwięk po dźwię­ku, war­stwa po war­stwie. Tak powsta­ją kom­po­zy­cje arty­sty, któ­ry jest swe­go rodza­ju “czło­wie­kiem orkie­strą”. Towa­rzy­szy mu jedy­nie gita­rzy­sta i woka­li­sta — Michał Parzy­mię­so. Duet stał się praw­dzi­wym odkry­ciem i zagrał dotych­czas już ponad 260 kon­cer­tów.

Począ­tek kon­cer­tu — godz. 18.00. Po kon­cer­cie — warsz­ta­ty dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych beat­bo­xem i spo­so­bem zapi­sy­wa­nia dźwię­ków przy pomo­cy loope­ra. Wstęp na kon­cert i warsz­ta­ty 30 zł. Bile­ty dostęp­ne w kasach kin “Che­mik” i “Twier­dza” oraz on-line.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting