Rusza kolejna zbiórka darów dla Polaków na Kresach

Orga­ni­zu­je ją sto­wa­rzy­sze­nie Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le. W akcje włą­cza się wie­le szkół i przed­szko­li.

Tej jesie­ni sto­wa­rzy­sze­nie Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le po raz pierw­szy cał­ko­wi­cie samo­dziel­nie orga­ni­zu­je zbiór­kę darów dla Pola­ków na Kre­sach, któ­rzy żyją w nie­do­stat­ku. Do tej pory człon­ko­wie SPKK robi­li to w ramach wspar­cia dla sto­wa­rzy­sze­nia Odra-Nie­men.

- Przy­szedł jed­nak czas, aby wziąć więk­szą odpo­wie­dzial­ność na wła­sne bar­ki — pod­kre­śla Mar­ta Kościu­kie­wicz, sekre­tarz sto­wa­rzy­sze­nia.

Do tej pory akcja mia­ła nazwę “Roda­cy Boha­te­rom” i była skie­ro­wa­na przede wszyst­kim do kom­ba­tan­tów żyją­cych na daw­nych pol­skich zie­miach. Wete­ra­nów II woj­ny świa­to­wej i wal­ki z komu­ni­sta­mi po 45. z każ­dym mie­sią­cem jest jed­nak coraz mniej. Potrze­bu­ją­cych wciąż jest spo­ro, to mię­dzy inny­mi rodzi­ny pol­skich żoł­nie­rzy, a tak­że śro­do­wi­ska pol­skie na Kre­sach.

Teraz nazwa akcji to “Jeden naród ponad gra­ni­ca­mi”. Zakres pomo­cy jest taki sam — do paczek tra­fia­ją pod­sta­wo­we pro­duk­ty żyw­no­ścio­we. W zeszłym roku w samym powie­cie Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skim zebra­li ich aż 600. Przed­sta­wi­cie­le sto­wa­rzy­sze­nia liczą, że teraz będzie ich jesz­cze wię­cej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting