Senatorzy deklarują wsparcie w sprawie kozielskiego portu

Po zdo­by­ciu zgo­dy na korzy­sta­nie z infra­struk­tu­ry kole­jo­wej KKT są w sta­nie uru­cho­mić prze­ła­dun­ki w cią­gu 14 mie­się­cy.

Taką dekla­ra­cję pre­zes Kędzie­rzyn-Koź­le Ter­mi­na­le Jaro­sław Zemło zło­żył we wto­rek pod­czas wizy­ta­cji koziel­skie­go por­tu przez par­la­men­ta­rzy­stów. Wśród nich był m.in. mar­sza­łek Sena­tu Tomasz Grodz­ki oraz sena­to­rzy: Adam Szejn­feld i Benia­min Gody­la.

- Ciśnie się na usta stwier­dze­nie, że “tu na razie jest ścier­ni­sko, ale będzie San Fran­ci­sco” — mówił na spe­cjal­nym brie­fin­gu pra­so­wym w koziel­skim por­cie mar­sza­łek Tomasz Grodz­ki. — Nama­wia­my wszyst­kich, żeby nie budo­wać na żeglu­dze śród­lą­do­wej jakich­kol­wiek spo­rów poli­tycz­nych, tyl­ko pomy­śleć jak zre­wi­ta­li­zo­wać tę gałąź gospo­dar­ki, do cze­go Pol­ska zobo­wią­za­ła się w umo­wach z Unią Euro­pej­ską.

Sena­to­rzy zobo­wią­za­li się, że będą wpły­wać na róż­ne ośrod­ki decy­zyj­ne, by wpły­nę­ły na zmia­nę sta­no­wi­ska Pol­skich Kolei Pań­stwo­wych, któ­re nie wyra­zi­ły zgo­dy na wyko­rzy­sta­nie czę­ści infra­struk­tu­ry kole­jo­wej dla potrzeb por­tu. Inwe­sty­cję wspie­ra tak­że pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska.

- Przed woj­ną był to dru­gi naj­więk­szy port w Euro­pie, do Duis­bur­gu — mówi­ła pod­czas brie­fin­gu pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. — Przez ostat­nie 28 lat był kom­plet­nie zde­wa­sto­wa­ny. Tutaj nie było prak­tycz­nie nic i nagle zna­lazł się inwe­stor. Dla mia­sta jest to duża szan­sa, widzi­my duże zyski w posta­ci podat­ków. Dla mnie jest nie­zro­zu­mia­łe, że ten port nie dzia­ła.

Pre­zes KKT Jaro­sław Zemło powie­dział w roz­mo­wie z par­la­men­ta­rzy­sta­mi oraz samo­rzą­dow­ca­mi, że jeśli dosta­nie zgo­dę na korzy­sta­nie z infra­struk­tu­ry kole­jo­wej, to inwe­stor jest w sta­nie uru­cho­mić prze­ła­dun­ki w cią­gu 14 mie­się­cy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting