Idą przez życie razem już od ponad 50 lat

Dwie pary z Kędzie­rzy­na-Koź­la świę­to­wa­ły w koziel­skim magi­stra­cie Zło­te Gody.

Medal za Dłu­go­let­nie Poży­cie Mał­żeń­skie sta­no­wi nagro­dę dla osób, któ­re prze­ży­ły co naj­mniej 50 lat w jed­nym związ­ku mał­żeń­skim. W koziel­skim magi­stra­cie wła­śnie ode­bra­ły go dwie kolej­ne pary.

Urzęd­ni­cy przy tej oka­zji przy­po­mnie­li sło­wa Ambro­se Bier­ce, ame­ry­kań­skie­go dzien­ni­ka­rza i nowe­li­sty, któ­ry powie­dział „Praw­dzi­wą miłość pozna­je się nie po sile, lecz po cza­sie jej trwa­nia”. Meda­le Pre­zy­den­ta RP za wie­lo­let­nie poży­cie mał­żeń­skie pań­stwu Marii i Leono­wi Gla­dys oraz Tere­sie i Roma­no­wi Kubi­na wrę­czy­ła pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska.

Z wnio­skiem o nada­nie meda­li przez pre­zy­den­ta RP i legi­ty­ma­cji za dłu­go­let­nie poży­cie mał­żeń­skie mogą wysta­pić zarów­no sami jubi­la­ci, jak i dzie­ci, wnu­ki, a nawet przy­ja­cie­le pary. Zgło­sze­nia przyj­mo­wa­ne są oso­bi­ście lub dro­ga pocz­to­wą.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting