Senator Beniamin Godyla otworzył swoje biuro w Kędzierzynie-Koźlu. VIDEO

Par­la­men­ta­rzy­sta dekla­ru­je, że chce być bli­sko miesz­kań­ców mia­sta.

Gody­la to przed­się­bior­ca, któ­re­go miesz­kań­cy zna­ją z sie­ci cukier­ni, któ­ra ma swo­je skle­py tak­że w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Poli­tyk Nowo­cze­snej wystar­to­wał w paź­dzier­ni­ko­wych wybo­rach par­la­men­tar­nych i zdo­był man­dat sena­to­ra z ramie­nia Koali­cji Oby­wa­tel­skiej.

Dziś (pią­tek) otwo­rzył swo­je biu­ro sena­tor­skie w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Znaj­du­je się przy alei Jana Paw­ła II 29. Z tej oka­zji poja­wi­li się tam m.in. mar­sza­łek woje­wódz­twa Andrzej Buła, rad­ni PO, przed­sta­wi­cie­le samo­rzą­du (sta­ro­sta Mał­go­rza­ta Tudaj i wice­pre­zy­dent Woj­ciech Jagieł­ło) oraz wie­lu innych poli­ty­ków i dzia­ła­czy spo­łecz­nych.

- Chciał­bym być moż­li­wie jak naj­bli­żej zwy­kłych spraw miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la — dekla­ro­wał Gody­la. — Moje biu­ro będzie zawsze dla nich otwar­te.

Biu­ro ma być czyn­ne ma być od ponie­dział­ku do śro­dy w godz. 14 – 16 oraz w piąt­ki od 8 do 10. Dyrek­to­rem został Edward Gon­dec­ki, przed laty bar­dzo waż­na postać w opol­skiej Plat­for­mie Oby­wa­tel­skiej. Swo­je dyżu­ry przy alei Jana Paw­ła II 29 będą mie­li tak­że inni posło­wie Koali­cji Oby­wa­tel­skiej, tj. Ryszard Wil­czyń­ski i Tomasz Kostuś.

Wcze­śniej swo­je biu­ro w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu otwo­rzy­ła posłan­ka PiS i sze­fo­wa tej par­tii w regio­nie Vio­let­ta Porow­ska. Z kolei w ponie­dzia­łek biu­ro w naszym mie­ście otwie­ra inna posłan­ka Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści — Kata­rzy­na Czo­cha­ra.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting