Dwie osoby objęte kwarantanną domową w Kędzierzynie-Koźlu

Miesz­kań­cy obję­ci kon­tro­lą służb pań­stwo­wych nie mają na razie żad­nych obja­wów cho­ro­by. W mie­ście noto­wa­nych jest jed­nak coraz wię­cej przy­pad­ków nie­uza­sad­nio­nej pani­ki.

Do ponie­dział­ku w Pol­sce stwier­dzo­no jede­na­ście przy­pad­ków zara­że­nia koro­na­wi­ru­sem. Naj­bli­żej Kędzie­rzy­na-Koź­la do sytu­acji tej doszło w Raci­bo­rzu.

- Na tę chwi­lę w naszym powie­cie mamy dwie oso­by obję­te kwa­ran­tan­ną domo­wą — powie­dzia­ła por­ta­lo­wi Tygo­dnik 7Dni Mał­go­rza­ta Kop­czyń­ska, Pań­stwo­wy Powia­to­wy Inspek­tor Sani­tar­ny w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Na razie nie mają żad­nych obja­wów. Jed­nej z tych osób lada dzień będzie się koń­czyć okres kwa­ran­tan­ny. Dwa razy dzien­nie dzwo­ni­my do tych osób i pyta­my o ich stan. Oso­by te muszą mie­rzyć co dwie godzi­ny tem­pe­ra­tu­rę.

Do kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go sane­pi­du dzwo­ni mnó­stwo osób, któ­re praw­do­po­dob­nie zacho­ro­wa­ły na gry­pę i dzwo­nią zapy­tać się co mają robić. Po krót­kiej roz­mo­wie oka­zu­je się, że nie mia­ły one kon­tak­tu ani z oso­bą zara­żo­ną, ani też nie wyjeż­dża­ły nigdzie w rejo­ny zagro­żo­ne koro­na­wi­ru­sem.

- Ape­lu­je­my, żeby zapo­znać się z pod­sta­wo­wy­mi zasa­da­mi higie­ny oraz wyka­zy­wa­nie się zdro­wym roz­sąd­kiem przy pla­no­wa­niu swo­jej aktyw­no­ści życio­wej. Miesz­kań­cy powin­ni przede wszyst­kim uni­kać dużych zgro­ma­dzeń czy­li np. imprez maso­wych — mówi Mał­go­rza­ta Kop­czyń­ska.

Nowy koro­na­wi­rus SARS-Cov-2 wywo­łu­je cho­ro­bę o nazwie COVID-19. Cho­ro­ba obja­wia się naj­czę­ściej gorącz­ką, kasz­lem, dusz­no­ścia­mi, bóla­mi mię­śni, zmę­cze­niem. Cięż­ki prze­bieg cho­ro­by obser­wu­je się u ok.15 – 20 proc. osób. Do zgo­nów docho­dzi u 2 – 3 proc. osób cho­rych

Pamię­taj! Jeśli w cią­gu ostat­nich 14 dni byłeś w miej­scu gdzie wystę­pu­je koro­na­wi­rus i i zaob­ser­wo­wa­łeś u sie­bie obja­wy takie jak gorącz­ka, kaszel, dusz­ność i pro­ble­my z oddy­cha­niem, to bez­zwłocz­nie powia­dom tele­fo­nicz­nie sta­cję sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­ną pod nume­rem 604 958 325.

ZALECENIA

Czę­sto myj ręce

Czę­sto myj ręce uży­wa­jąc mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostę­pu, uży­waj płynów/żeli na bazie alko­ho­lu (min. 60%).

Dla­cze­go? Mycie rąk ww. meto­da­mi zabi­ja wiru­sa, jeśli znaj­du­je się on na rękach.

Sto­suj odpo­wied­nie zasa­dy ochro­ny pod­czas kasz­lu i kicha­nia

Pod­czas kasz­lu i kicha­nia zakryj usta i nos zgię­tym łok­ciem lub chu­s­tecz­ką – natych­miast wyrzuć chu­s­tecz­kę do zamknię­te­go kosza i umyj ręce uży­wa­jąc mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostę­pu – płynów/żeli na bazie alko­ho­lu (min. 60%).

Dla­cze­go? Zakry­cie ust i nosa pod­czas kasz­lu i kicha­nia zapo­bie­ga roz­prze­strze­nia­niu się zaraz­ków i wiru­sów. Jeśli kichasz lub kasz­lesz w dło­nie, możesz zanie­czy­ścić przed­mio­ty lub doty­ka­ne oso­by.

Zacho­waj bez­piecz­ną odle­głość

Zacho­waj co naj­mniej 1 metr odle­gło­ści mię­dzy sobą a inny­mi ludź­mi, szcze­gól­nie tymi, któ­rzy kasz­lą, kicha­ją i mają gorącz­kę.

Dla­cze­go? Gdy ktoś zara­żo­ny wiru­sem powo­du­ją­cym cho­ro­bę ukła­du odde­cho­we­go, taką jak COVID-19, kasz­le lub kicha, wyda­la pod ciśnie­niem małe kro­pel­ki śli­ny i ślu­zu zawie­ra­ją­ce wiru­sa. Jeśli jesteś zbyt bli­sko, ist­nie­je ryzy­ko, że możesz wdy­chać wiru­sa.

Uni­kaj doty­ka­nia oczu, nosa i ust

Dla­cze­go? Dło­nie doty­ka­ją wie­lu powierzch­ni, któ­re mogą być ska­żo­ne wiru­sem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanie­czysz­czo­ny­mi ręka­mi, możesz prze­nieść wiru­sa z powierzch­ni na sie­bie.

Jeśli masz gorącz­kę, kaszel, trud­no­ści w oddy­cha­niu, zasię­gnij pomo­cy medycz­nej

Jeśli masz gorącz­kę, kaszel, trud­no­ści w oddy­cha­niu, zasię­gnij pomo­cy medycz­nej zgod­nie z infor­ma­cją zamiesz­czo­ną na stro­nie Mini­ster­stwa Zdro­wia https://www.gov.pl/web/zdrowie

Dla­cze­go? Obja­wy ze stro­ny ukła­du odde­cho­we­go z towa­rzy­szą­cą gorącz­ką mogą mieć wie­le przy­czyn np. wiru­so­wą (wiru­sy gry­py, ade­no­wi­ru­sy, ryno­wi­ru­sy, koro­na­wi­ru­sy, wiru­sy para­gry­py) czy bak­te­ryj­ną (pałecz­ka Haemo­phi­lus influ­en­za­ea, pałecz­ka krztu­ś­ca, chla­my­dia, myko­pla­za­ma).

Jeśli masz łagod­ne obja­wy ze stro­ny ukła­du odde­cho­we­go i nie podró­żo­wa­łeś do Chin

Jeśli masz łagod­ne obja­wy ze stro­ny ukła­du odde­cho­we­go i nie podró­żo­wa­łeś do Chin, pamię­taj

o sto­so­wa­niu pod­sta­wo­wych zasad ochro­ny pod­czas kasz­lu, kicha­nia oraz higie­ny rąk i pozo­stań w domu do cza­su powro­tu do zdro­wia, jeśli to moż­li­we.

Chroń sie­bie i innych przed zacho­ro­wa­niem

Nie zale­ca się uży­wa­nia masek na twarz przez zdro­wych ludzi w celu zapo­bie­że­nia roz­prze­strze­nia­niu się SARS-Cov-2

Nosze­nie masecz­ki zasła­nia­ją­cej usta i nos może pomóc ogra­ni­czyć roz­prze­strze­nia­nie się nie­któ­rych cho­rób ukła­du odde­cho­we­go. Jed­nak sto­so­wa­nie samej masecz­ki nie gwa­ran­tu­je powstrzy­ma­nia infek­cji i powin­no być połą­czo­ne ze sto­so­wa­niem innych środ­ków zapo­bie­gaw­czych, w tym higie­ną rąk i zasa­da­mi ochro­ny pod­czas kasz­lu czy kicha­nia (patrz wyżej) oraz uni­ka­niem bli­skie­go kon­tak­tu z inny­mi ludź­mi (co naj­mniej 1 metr odle­gło­ści).

Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia dora­dza racjo­nal­ne sto­so­wa­nie mase­czek.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting