Wandale zniszczyli miejsce do wypoczynku na Dębowej

Roz­wa­lo­ny został grill, uszko­dzo­ne są tak­że ław­ki. Ana­li­zo­wa­ne są zapi­sy moni­to­rin­gu.

Cho­dzi o miej­sce do gril­lo­wa­nia przy jezio­rze. Stwo­rzo­no je dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu spo­łecz­ni­ków. Ktoś znisz­czył jed­nak beto­no­wy grill, uszko­dzo­ne są tak­że ław­ki. Swo­jej iry­ta­cji nie kry­je wójt Reń­skiej Wsi Tomasz Kan­dzio­ra.

Ręce opa­da­ją, gdy widzi się coś takie­go. Miej­sce stwo­rzo­ne wysił­kiem spo­łecz­ni­ków, ktoś bez­myśl­nie nisz­czy spra­wia­jąc, że nie tyl­ko tra­ci­my faj­ną miej­sców­kę, ale też nisz­czy­my zapał ludzi, któ­rzy to stwo­rzy­li. Mam nadzie­ję, że spraw­cy uschną ręce, bo mózg to już chy­ba daw­no usechł (prze­pra­szam)” — napi­sał wójt na Face­bo­oku.

Wło­darz Reń­skiej Wsi dodał w kolej­nym wpi­sie, że ana­li­zo­wa­ne są zapi­sy moni­to­rin­gu mogą­ce pomóc w uję­ciu spraw­ców.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting