Są pieniądze dla Kędzierzyna-Koźla i innych gmin na inwestycje

Ogło­szo­no wyni­ki II edy­cji Rzą­do­we­go Pro­gra­mu Inwe­sty­cji Stra­te­gicz­nych. Wszyst­kie samo­rzą­dy, któ­re zło­ży­ły cho­ciaż jeden wnio­sek, otrzy­ma­ły dota­cje na budo­wę i moder­ni­za­cję m.in. dróg, szkół czy inwe­sty­cje wod­no-kana­li­za­cyj­ne.

Dodat­ko­we fun­du­sze pozwo­lą na reali­za­cję inwe­sty­cji, któ­re są moto­rem napę­do­wym opol­skiej gospo­dar­ki.

– Pań­stwo sta­nę­ło na poste­run­ku, kie­dy zapa­no­wa­ła pan­de­mia, wte­dy zagro­żo­ne były milio­ny miejsc pra­cy, wdro­ży­li­śmy roz­wią­za­nie nazwa­ne Tar­czą Anty­kry­zy­so­wą i Tar­czą Finan­so­wą. Póź­niej, kie­dy ude­rzy­ła infla­cja, wdro­ży­li­śmy Tar­cze Anty­in­fla­cyj­ną. 24 lute­go wie­my co się sta­ło, dla­te­go wdro­ży­li­śmy Tar­cze Anty­pu­ti­now­ską i ją cały czas roz­wi­ja­my – prze­ka­zał w komu­ni­ka­cie do dzien­ni­ka­rzy pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki.

Każ­da gmi­na mogła zgło­sić mak­sy­mal­nie trzy wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie odpo­wied­nio do 65 mln zł, 30 mln zł oraz obli­ga­to­ryj­nie do 5 mln zł. Prze­ka­za­ne fun­du­sze samo­rzą­dy prze­zna­czą na budo­wę lub moder­ni­za­cję żłob­ków, przed­szko­li, szkół, dróg, ście­żek rowe­ro­wych czy infra­struk­tu­rę wod­no-kana­li­za­cyj­ną.

Kędzie­rzyn-Koź­le dostał 5 milio­nów zło­tych na wymia­nę i uni­fi­ka­cję oświe­tle­nia miej­skie­go. Z kolei Bie­ra­wa może liczyć na 4 milio­ny zło­tych na prze­bu­do­wę i roz­bu­do­wę dróg gmin­nych. Na podob­ne zada­nie Pol­ska Cere­kiew dosta­nie 2 milio­ny zło­tych. Reń­skiej Wsi na budo­wę kana­li­za­cji sani­tar­nej w Pobor­szo­wie przy­zna­no 5 milio­nów zło­tych

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting