Co zrobić z choinką? Kędzierzynianie mają wybór

Nie wol­no jej wyrzu­cać w lesie, ale moż­na pozo­sta­wić pod wia­tą śmiet­ni­ko­wą — tłu­ma­czą Lasy Pań­stwo­we.

Po Świę­cie Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­ne­go potocz­nie świę­tem Trzech Kró­li, wie­lu kędzie­rzy­nian zazwy­czaj decy­du­je się na roze­bra­nie swo­ich cho­inek. Posia­da­cze sztucz­nych drze­wek nie mają więk­sze­go pro­ble­mu, bo zazwy­czaj cho­wa­ją je do piw­ni­cy na kolej­ny rok. Wię­cej kło­po­tów mają ci, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na te żywe. Lasy Pań­stwo­we pod­po­wia­da­ją co zro­bić, aby sku­tecz­nie i bez nara­że­nia się na karę pozbyć się nie­po­trzeb­nej już cho­in­ki.

- Zda­rza­ły się przy­pad­ki, kie­dy ktoś taką cho­in­kę wyrzu­cił do lasu lub pod blok. Mimo, że drzew­ko jest bio­de­gra­do­wal­ne (roz­kła­da się w natu­ral­nym śro­do­wi­sku bez szko­dy dla nie­go), to abso­lut­nie nie powin­no się go pozo­sta­wiać, gdzie popad­nie. Cho­in­kę po świę­tach moż­na zago­spo­da­ro­wać — pod­kre­śla Marek Sta­siuk, rzecz­nik pra­so­wy Lasów Pań­stwo­wych.

Cho­in­kę nale­ży roz­drob­nić — odciąć gałąz­ki, a pień pociąć na mniej­sze czę­ści. Jeśli potnie­my na bar­dzo małe kawał­ki, to pozo­sta­ło­ści może­my użyć, jako nawóz pod rośli­na­mi w ogro­dzie.

Cho­in­ki moż­na tak­że pozo­sta­wić przy osie­dlo­wym śmiet­ni­ku (nie wrzu­ca­my do kon­te­ne­ra), skąd zosta­ną zabra­ne i potrak­to­wa­ne jako odpa­dy komu­nal­ne. W mia­stach czę­sto orga­ni­zo­wa­ne są zbiór­ki drze­wek. Drzew­ka słu­żą jako bio­ma­sa do ogrze­wa­nia miesz­kań. Infor­ma­cje o tego typu zbiór­kach może­my uzy­skać na stro­nach urzę­dów gmi­ny.

War­to dobrze przy­go­to­wać „zuży­te” drzew­ko do odda­nia. Prze­wią­zać sznur­kiem lub spa­ko­wać do wor­ków, otrzy­mu­je­my je od fir­my, któ­ra odpo­wia­da za wywóz odpa­dów.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting