Ruszyły kontrole autokarów wyjeżdżających na wycieczki

W tym tygo­dniu wie­le kędzie­rzyń­sko-koziel­skich szkół orga­ni­zu­je wyciecz­ki i zie­lo­ne szko­ły. Poli­cja bacz­nie się im przy­glą­da.

Dziś na wyciecz­ki wyje­cha­li mię­dzy inny­mi ucznio­wie PSP nr 9. W kolej­nych dniach pod­opiecz­ni innych pla­có­wek. Poli­cjan­ci z kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go ruchu dro­go­we­go roz­po­czę­li wzmo­żo­ne kon­tro­le auto­ka­rów oraz busów. Mun­du­ro­wi spraw­dza­ją m.in. stan tech­nicz­ny pojaz­dów, upraw­nie­nia, trzeź­wość oraz czas pra­cy kie­row­ców.

Oprócz bie­żą­cych kon­tro­li pro­wa­dzo­nych na dro­gach, funk­cjo­na­riu­sze spraw­dza­ją tak­że pojaz­dy któ­ry­mi mają być prze­wo­żo­ne dzie­ci jesz­cze przed roz­po­czę­ciem wyciecz­ki.

Taką kon­tro­lę może zgło­sić rodzic lub orga­ni­za­tor wyciecz­ki. Wystar­czy prze­ka­zać infor­ma­cję o pla­no­wa­nym wyjeź­dzie z kil­ku­dnio­wym wyprze­dze­niem do Wydzia­łu Ruchu Dro­go­we­go Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu dzwo­niąc pod numer 77 4724676 lub 77 4724666.

Szko­ły oraz insty­tu­cje orga­ni­zu­ją­ce wyjazd pro­szo­ne są o prze­sła­nie infor­ma­cji fak­sem pod nr 77 4724645.

Aby kon­tro­le auto­ka­rów prze­bie­ga­ły spraw­nie są one wyko­ny­wa­ne na par­kin­gu przed Komen­dą Powia­to­wą Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy ul. Woj­ska Pol­skie­go 18.

W sytu­acji nagłej, kon­tro­lę taką moż­na zgło­sić dzwo­niąc pod numer alar­mo­wy 112.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting