Janusz Korwin-Mikke jednak przyjedzie do Kędzierzyna

W śro­dę ma się spo­tkać z miesz­kań­ca­mi w restau­ra­cji Ogro­do­wa.

Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny poli­tyk pra­wi­co­wej Kon­fe­de­ra­cji, któ­ra liczy na mia­no “czar­ne­go konia” wybo­rów do euro­par­la­men­tu, miał gościć w naszym mie­ście już w minio­ny ponie­dzia­łek. Nie przy­je­chał jed­nak na spo­tka­nie zapla­no­wa­ne w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry.

To zezło­ści­ło wie­lu fanów pra­wi­cy w mie­ście, któ­rzy poczu­li się potrak­to­wa­ni nie­po­waż­nie. Janusz Kor­win Mik­ke zapo­wie­dział jed­nak, że spo­tka się z miesz­kań­ca­mi Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Doj­dzie do tego w śro­dę w restau­ra­cji Ogro­do­wa o godzi­nie 17.00. Tema­tem spo­tka­nia będzie kam­pa­nia do euro­wy­bo­rów, a tak­że spra­wy kra­jo­we.

Par­tie i orga­ni­za­cje wcho­dzą­ce w skład Kon­fe­de­ra­cji repre­zen­tu­ją poglą­dy nale­żą­ce do róż­nych nur­tów pra­wi­co­wych (głów­nie naro­do­wy kon­ser­wa­tyzm i kon­ser­wa­tyw­ny liber­ta­ria­nizm). Ideą twór­ców koali­cji jest sku­pie­nie śro­do­wisk repre­zen­tu­ją­cych poglą­dy wol­no­ścio­we, naro­do­we, kon­ser­wa­tyw­ne i pro­oby­wa­tel­skie, wyzna­ją­cych war­to­ści takie jak wol­ność, naród, tra­dy­cja oraz sta­wie­nie na pierw­szym miej­scu inte­re­su Pol­ski i Pola­ków.

Spo­iwem koali­cji są postu­la­ty euro­scep­tycz­ne. Człon­ko­wie Kon­fe­de­ra­cji okre­śla­ją swe ugru­po­wa­nie jako „unio­scep­tycz­ne”, co ma na celu pod­kre­śle­nie scep­tycz­ne­go podej­ścia do Unii Euro­pej­skiej, a nie Euro­py.

fot. youtube.com/korwinvsue

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting