Zdravo, Nikola!

Serb­ska bom­ba spa­dła na Kędzie­rzyn! Jak ogło­si­ły wczo­raj wła­dze ZAKSY, mistrzów Pol­ski w nowym sezo­nie popro­wa­dzi Niko­la Grbić!

Jeden z naj­lep­szych roz­gry­wa­ją­cych prze­ło­mu wie­ków, pod­pi­sał rocz­ny kon­trakt z kędzie­rzyń­skim klu­bem. Czy 45- let­ni tre­ner zapro­wa­dzi nowe, serb­skie porząd­ki? Raczej nie. Grbić od 2014 roku był tre­ne­rem klu­bów wło­skiej serie A, a ostat­nio zakoń­czył współ­pra­cą z Cal­ze­do­nią Vero­na, któ­rą dopro­wa­dził do ćwierć­fi­na­łów mistrzostw Włoch. Swo­ją karie­rę tre­ner­ską roz­po­czął jed­nak w Sir Safe­ty­ly Peru­gia, by po kil­ku mie­sią­cach objąć rów­nież ste­ry repre­zen­ta­cji Ser­bii, z któ­rą zdo­był brą­zo­wy medal Mistrzostw Euro­py w 2017 roku. Ma też na swo­im kon­cie sre­bro i zło­to Ligi Świa­to­wej.

Niko­la Grbić ma 45 lat i jest jed­nym z naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­nych siat­ka­rzy świa­ta. Przez kil­ka­na­ście lat miesz­kał i grał we Wło­szech, a meda­la­mi zdo­by­ty­mi na naj­więk­szych are­nach siat­kar­skich mógł­by się podzie­lić ze wszyst­ki­mi zawod­ni­ka­mi ZAKSY i jesz­cze by mu ich zosta­ło. Serb jest trzy­krot­nym mistrzem byłej Jugo­sła­wii, wie­lo­krot­nym mistrzem i wice­mi­strzem Włoch, mistrzem Rosji, zdo­był też kil­ka­dzie­siąt tytu­łów naj­lep­sze­go roz­gry­wa­ją­ce­go wiel­kich imprez o ran­dze świa­to­wej. W 2016 roku został wpro­wa­dzo­ny do Vol­ley­ball Hall of Fame.

Grbić zastą­pi w Kędzie­rzy­nie Andreę Gar­di­nie­go. Czy powtó­rzy osią­gnię­cia „Gar­do” z ostat­nie­go sezo­nu? Na razie pozdro­wił kibi­ców za pośred­nic­twem Inter­ne­tu, a poja­wi się w naszym mie­ście po zakoń­cze­niu sezo­nu repre­zen­ta­cyj­ne­go. Obej­mie zespół, któ­ry prak­tycz­nie jest już zbu­do­wa­ny, a naj­więk­sze gwiaz­dy gra­ją już w ZAKSIE po kil­ka lat. Czy serb­skie porząd­ki przy­nio­są naszej dru­ży­nie kolej­ne mistrzow­skie lau­ry? Trud­no dzi­siaj powie­dzieć. Jed­no jest jed­nak pew­ne. Kon­trakt z Grbi­ćem, to naj­więk­sza bom­ba tego­rocz­ne­go sezo­nu trans­fe­ro­we­go w Pol­sce.

- Bar­dzo się cie­szę, że w przy­szłym sezo­nie nasz zespół będzie miał moż­li­wość współ­pra­co­wać z legen­dą świa­to­wej siat­ków­ki. Nie­raz mia­łem oka­zję sta­nąć naprze­ciw nie­go na boisku, teraz będzie­my gra­li w jed­nej dru­ży­nie – powie­dział pre­zes ZAKSY Seba­stian Świ­der­ski ogła­sza­jąc ten tre­ner­ski trans­fer. Przy oka­zji pre­zes przy­znał, że Grbić pod­pi­sał kon­trakt, któ­ry, jeśli cho­dzi o zarob­ki, został wcze­śniej odrzu­co­ne przez Gar­di­nie­go.

Zdra­vo, Niko­la! Wita­my w Pol­sce, wita­my w Kędzie­rzy­nie- Koź­lu.

fot. wikipedia.org

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting