Ruszyły Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży

Do 8 czerw­ca naj­młod­si czy­tel­ni­cy mogą się spo­tkać ze swo­imi ulu­bio­ny­mi auto­ra­mi.

Dopie­ro co zakoń­czy­ły się Tar­gi Książ­ki nad Odrą, a już roz­po­czę­ło się kolej­ne duże wyda­rze­nie lite­rac­kie. W ponie­dzia­łek roz­po­czę­ły się Dni Lite­ra­tu­ry dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży orga­ni­zo­wa­ne przez Miej­ską Biblio­te­kę Publicz­ną w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Wśród gości są mię­dzy inny­mi Tomasz Soba­nia, któ­ry na ryn­ku zade­biu­to­wał książ­ką fan­ta­sy pt. „Spe­cu­lo” wyda­ną, gdy miał sie­dem­na­ście lat (od cza­su publi­ka­cji prze­pro­wa­dził kil­ka­dzie­siąt godzin spo­tkań autor­skich), czy Krzysz­tof Pła­wec­ki, autor zna­nej baj­ki “Nie­kró­lew­ska wypra­wa”.

Pro­gram:

3 czerw­ca

godz. 10.40 PSP 15

spo­tka­nie z Toma­szem Soba­nią (spo­tka­nie zamknię­te)

4 czerw­ca

godz. 9.00 Filia nr 13

godz. 11.00 Filia nr 5

spo­tka­nie z Kata­rzy­ną Ryrych

5 czerw­ca

godz.9.00 Filia 4

godz. 11.00 Filia 8

spo­tka­nie z Krzysz­to­fem Pła­wec­kim

6 czerw­ca

godz. 12.00 MBP

spo­tka­nie z Woj­cie­chem Widła­kiem

7 czerw­ca

godz. 9.00 Filia 1

godz. 11.00 PSP19

spo­tka­nie z Kazi­mie­rzem Szy­mecz­ko

8 czerw­ca

godz. 16.15 MBP

Rodzin­ne Czy­tan­ki

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting