Wnukowie ostrzegają babcie i dziadków przed oszustami

Dzie­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la bio­rą udział w akcji pre­wen­cyj­nej skie­ro­wa­nej do senio­rów.

Oszu­ści bio­rą eme­ry­tów na celow­nik wyko­rzy­stu­jąc ich zaufa­nie, a nie­rzad­ko naiw­ność. Nie­daw­no eme­ryt­ka w Kędzie­rzy­nie-Koź­la odda­ła prze­stęp­com 100 tys. zł oszczęd­no­ści, bo prze­ko­na­li ją, że są poli­cjan­ta­mi.

Naj­wię­cej oszust wyko­ny­wa­nych jest tak zwa­ną meto­dą na wnucz­ka. Dla­te­go kędzie­rzyń­ska poli­cja namó­wi­ła naj­młod­szych do udzia­łu w akcji.

Funk­cjo­na­riu­sze z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu opra­co­wa­li wspól­nie z Przed­szko­lem Nr 7 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu oraz fir­mą CEWE kart­ki oko­licz­no­ścio­we. Głów­nym celem tego przed­się­wzię­cia jest dotar­cie do senio­rów za pośred­nic­twem ich uko­cha­nych wnu­cząt. Siła takie­go prze­ka­zu dla babć i dziad­ków jest bez­cen­na.

Kart­ki te zosta­ły prze­ka­za­ne do przed­szko­li w naszym mie­ście. Dzie­ci po wkle­je­niu swo­je­go zdję­cia wrę­cza­ją je bab­ciom i dziad­kom, samot­nym sąsia­dom lub innym star­szym oso­bom. Na jed­nej stro­nie znaj­du­je się miej­sce na rodzin­ne zdję­cie oraz infor­ma­cja o tym, że zawsze w przy­pad­ku gdy senio­rzy będą mie­li wąt­pli­wo­ści co do inten­cji osób dzwo­nią­cych mogą liczyć na pomoc bli­skich i Poli­cji.

Dzie­ci z Przed­szko­la Nr 7 bar­dzo zaan­ga­żo­wa­ły się w dzia­ła­nia. Pod­czas festy­nu rodzin­ne­go wrę­czy­ły kart­ki wszyst­kim zgro­ma­dzo­nym tam senio­rom.

fot. poli­cja

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting