Czekają nas dzisiaj niezwykle atrakcyjne Dni Chemika

Na sce­nie wystą­pi m.in. zespół Myslo­vitz, będą też popu­lar­ni pol­scy skocz­ko­wie nar­ciar­scy i wie­le atrak­cji dla naj­młod­szych.

Tego­rocz­na edy­cja Dni Che­mi­ka odbę­dzie się 8 czerw­ca (sobo­ta) przy Hali Azo­ty. O godzi­nie 10:00 wystar­tu­ją uczest­ni­cy siód­mej edy­cji Bie­gu Azo­to­we­go, któ­rzy będą mie­li do poko­na­nia tra­sę o dłu­go­ści 10 kilo­me­trów. Popro­wa­dzi ona wokół osie­dla i szko­ły. Udział w zawo­dach weź­mie praw­do­po­dob­nie oko­ło 300 osób.
W samej Hali Azo­ty od rana odby­wać się będą rów­nież zawo­dy siat­kar­skie. Udział w nich wezmą dru­ży­ny zło­żo­ne z pra­cow­ni­ków róż­nych wydzia­łów Gru­py Azo­ty ZAK S.A. oraz firm współ­pra­cu­ją­cych.

Sam pik­nik roz­pocz­nie się punk­tu­al­nie w połu­dnie. Gość­mi impre­zy będą zna­ni i nie­zwy­kle lubia­ni pol­scy skocz­ko­wie nar­ciar­scy: Ste­fan Hula, Jakub Wol­ny i Dawid Kubac­ki.
O 13.30 ruszy pro­gram dla dzie­ci. Popro­wa­dzi go fina­list­ka pro­gra­mu „Mam talent” Emil­ka Nowak. Jed­no­cze­śnie będzie moż­na sko­rzy­stać z warsz­ta­tów eko­lo­gicz­nych i che­micz­nych, będą rów­nież kon­kur­sy, stre­fa dla dzie­ci i mini­przedsz­ko­le.

Pod­czas poka­zu „Jestem EKO” dzie­ci zosta­ną wpro­wa­dzo­ne w świat eko­lo­gii. Dowie­dzą się na czym pole­ga recyc­ling, co sta­ło się z butel­ką coli, któ­rą wypił i wyrzu­cił Miko­łaj Koper­nik oraz czym wyróż­nia się rekla­mów­ka bio­de­gra­do­wal­na. Będzie­my mie­li oka­zję posor­to­wać odpa­dy, zaprzyjaźnić się z dżdżow­ni­ca­mi i na wła­sne oczy zoba­czyć jaki mają wkład w pro­duk­cję kom­po­stu. Ponad­to dowie­my się czym jest i jak dzia­ła oczysz­czal­nia ście­ków, a chęt­ne oso­by będą mogły zbu­do­wać jej domo­wą wer­sję.

Nato­miast pod­czas poka­zu „Mały Che­mik” dzie­ci będą mogły się prze­ko­nać m. in., jak stwo­rzyć pia­no­we­go potwo­ra oraz nie­szko­dli­we­go glu­ta. O potwo­rach opo­wie stu­dent Potwor­ne­go Uni­wer­sy­te­tu. Z kolei w che­micz­ny świat wpro­wa­dzi nas malarz, któ­ry udo­wod­ni, że łącząc dwie bez­barw­ne sub­stan­cje może­my otrzy­mać kolor. Stwo­rzy tęczo­wą wodę oraz wido­wi­sko z kolo­ro­wy­mi pło­mie­nia­mi.

Z kolei dla doro­słych przy­go­to­wa­ne zosta­ną kon­kur­sy sce­nicz­ne, goto­wa­nie na wiel­kiej patel­ni, teatr ognia i cate­ring pik­ni­ko­wy.

O 17.00 roz­pocz­ną się kon­cer­ty. Jako pierw­szy na sce­nie zapre­zen­tu­je się Son­bird. Zespół two­rzy czwór­ka przy­ja­ciół z Ż̇ywca, któ­rzy mimo mło­de­go wie­ku potra­fią pięk­nie opo­wia­dać o emo­cjach i prze­kła­dać je na muzy­kę. Choć powsta­li zale­d­wie 3 lata temu, to zdąż̇yli już wystą­pić m. in na Enea Spring Bre­ak Festi­val, Czad Festi­wal, Slot Art Festi­val, a tak­że u boku Wolf Ali­ce, hap­py­sad, LemOn, Organ­ka, Myslo­vitz, Kasi Kowal­skiej, Mar­ga­ret, Pio­tra Zio­ły, czy Busla­va. Kil­ka mie­się­cy temu wyda­li swo­ją debiu­tanc­ką pły­tę „Głod­ny”.

Po nich publicz­no­ści zapre­zen­tu­je się pio­sen­kar­ka o pseu­do­ni­mie Jula. Popu­lar­ność przy­nio­sły jej prze­bo­je „Za każ­dym razem” i „Nie zatrzy­masz mnie”. Na deser, czy­li o godzi­nie 20.30 wystą­pi Myslo­vitz. To pol­ski zespół roc­ko­wy, zało­żo­ny w 1992 roku w Mysło­wi­cach. Myslo­vitz kul­ty­wu­je tra­dy­cję ame­ry­kań­skich wyko­naw­ców roc­ko­wych lat 70. XX wie­ku, któ­rzy nada­wa­li zespo­łom nazwy swo­ich miast rodzin­nych.

 

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting