Ruszają zapisy na półkolonie z MOK-iem

Z roku na rok zaję­cia cie­szą się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią.

Wie­lu rodzi­ców nie może sobie pozwo­lić na opie­kę nad dzieć­mi w cza­sie waka­cji przez 24 godzi­ny na dobę. Dla takich miesz­kań­ców orga­ni­zo­wa­ne są spe­cjal­ne zaję­cia przez miej­skie insty­tu­cje.

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zapra­sza dzie­ci na “Pół­ko­lo­nie z MOK-iem”. W tym roku odbę­dą się czte­ry lip­co­we tur­nu­sy: 01 — 05.07, 08 – 12.07, 15.07 — 19.07, 22 — 26.07.

Dzie­ci prze­by­wać będą pod zor­ga­ni­zo­wa­ną opie­ką od 7.00 — 15.00. Koszt udzia­ły w zaję­ciach to 300 zł. Będą też tur­nu­sy od 9.00 do 15.00 — koszt 250 zł.

Przyj­mo­wa­ne będą dzie­ci w wie­ku od 7 — 12 lat. Zaję­cia będą odby­wa­ły się w DK “Che­mik”, opie­kę wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry, inte­re­su­ją­ce zaję­cia warsz­ta­to­we, cie­ka­we wyciecz­ki i nie­za­po­mnia­ną atmos­fe­rę.

Cena obej­mu­je:

-opie­kę wycho­waw­ców w godzi­nach: 7.00 — 15.00, 9.00 — 15.00,

-ubez­pie­cze­nie dzie­ci,

-wyży­wie­nie, skła­da­ją­ce się z dwu­da­nio­we­go obia­du,

-prze­jazd auto­ka­rem,

-inte­re­su­ją­ce warsz­ta­ty,

-wstę­py pod­czas wycie­czek.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting