Będzie bezpieczniej na ulicach Kędzierzyna-Koźla

Mia­sto, wzo­rem lat poprzed­nich, dofi­nan­su­je dodat­ko­we patro­le.

Eks­per­ci od bez­pie­czeń­stwa nie mają wąt­pli­wo­ści, że zwięk­szo­ne siły porząd­ko­we na uli­cach mają wpływ ma sta­ty­sty­ki prze­stępstw. Dla­te­go wła­dze mia­sta Kędzie­rzy­na-Koź­la po raz kolej­ny zde­cy­do­wa­ły się wes­przeć naszą poli­cję.

- Poro­zu­mie­nie w tej spra­wie pod­pi­sa­li pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska i mł. insp. Janusz Hen­cel, peł­nią­cy obo­wiąz­ki komen­dan­ta powia­to­we­go poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu — poin­for­mo­wał rzecz­nik pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la Piotr Pęka­la.

Zawar­ta umo­wa doty­czy finan­so­wa­nia przez gmi­nę służb ponadnor­ma­tyw­nych.

- Dzię­ki niej poli­cjan­ci czę­ściej będą odwie­dzać miej­sca naj­bar­dziej zagro­żo­ne prze­stęp­stwa­mi, jak i te, któ­re dodat­ko­wo wska­żą miesz­kań­cy i samo­rząd. Pod­czas pla­no­wa­nia służb zosta­ną też wyko­rzy­sta­ne zgło­sze­nia z Kra­jo­wej Mapy Zagro­żeń i Bez­pie­czeń­stwa — tłu­ma­czy rzecz­nik.

W sumie do kędzie­rzyń­skiej poli­cji na ten kon­kret­ny cel tra­fi 40 tysię­cy zło­tych.

fot. UM K-K

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting