Kozielski szpital w czołówce porodów na Opolszczyźnie

Rocz­nie rodzi się u nas 800 dzie­ci. To ponad dwa razy wię­cej, niż na wie­lu innych poro­dów­kach w regio­nie.

Oddzia­ły gine­ko­lo­gicz­no-położ­ni­cze w całej Pol­sce prze­ży­wa­ły w ostat­nich mie­się­cy trud­ne chwi­le. Wie­le z nich było nie­opła­cal­nych z punk­tu widze­nia wyce­ny pro­ce­dur finan­so­wa­nia służ­by zdrowia.Było ich po pro­stu za dużo. Dla­te­go zamknię­to mię­dzy inny­mi poro­dów­kę w Prud­ni­ku.

Sza­cu­je się, że aby oddział zaro­bił na sie­bie , powin­no się na nim rodzić mini­mum jed­no dziec­ko dzien­nie. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu sta­ty­sty­ki nale­żą do naj­lep­szych w woje­wódz­twie.

Na oddzia­le rocz­nie odbie­ra­nych jest ponad 800 poro­dów. To sta­wia szpi­tal w czo­łów­ce jeśli cho­dzi o pla­ców­ki w regio­nie. Szpi­tal i sam oddział gine­ko­lo­gicz­no-położ­ni­czy prze­cho­dzi wie­le zmian.

– Popra­wi­ło nam się wypo­sa­że­nie, na sali cięć cesar­skich mamy nowy stół ope­ra­cyj­ny. Nasz oddział posia­da dru­gi sto­pień refe­ren­cyj­no­ści, mamy oddział pato­lo­gii nowo­rod­ka i wie­lu spe­cja­li­stów róż­nych dzie­dzin, któ­rzy są goto­wi do pod­ję­cia róż­nych dzia­łań jeśli zaj­dzie taka koniecz­ność – mówi Jacek Mazur, z-ca kie­row­ni­ka oddzia­łu gine­ko­lo­gicz­no-położ­ni­cze­go szpi­ta­la powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

fot. Sta­ro­stwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting