Przyszli kolejarze z Azot poćwiczą na symulatorze

Ucznio­wie ZSTiO po powro­cie do szko­ły zyska­ją świet­ne narzę­dzie do nauki. Wszyst­ko dzię­ki sta­ra­niom powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go.

Zarob­ki od 3,5 do nawet 6 tysię­cy zło­tych, duży wybór ofert pra­cy i zatrud­nie­nie na peł­no­praw­ną umo­wę — na takie warun­ki mogą liczyć przy­szli kole­ja­rze, któ­rzy roz­po­czę­li naukę w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Kie­dy tyl­ko skoń­czy się nauka zdal­na i wró­cą do szko­ły, do dys­po­zy­cji będą mie­li nowo­cze­sny symu­la­tor ruchu kole­jo­we­go. Zadba­ło o to Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­re pozy­ska­ło na ten cel rzą­do­wą dota­cję.

- W dużej mie­rze kole­ja­rze będą pra­co­wać na pro­gra­mach do symu­la­cji ruchu, a to wyma­ga wypo­sa­że­nia naszej pra­cow­ni w odpo­wied­nie opro­gra­mo­wa­nie i sprzęt, dla­te­go zawnio­sko­wa­li­śmy do mini­ster­stwa o jej dofi­nan­so­wa­nie – mówi Maria Sta­liś, dyrek­tor ZSTiO w Azo­tach, gdzie roz­po­czę­to kształ­ce­nie przy­szłych kole­ja­rzy.

Ucznio­wie mogą też liczyć na sty­pen­dia. Pod koniec paź­dzier­ni­ka pod­pi­sa­no umo­wę w tej spra­wie.

- PKP PLK S.A. pod­pi­sa­ło z nami umo­wę o współ­pra­cy. Oprócz umoż­li­wie­nia uczniom odby­wa­nia prak­tyk zawo­do­wych i wspie­ra­nia szko­ły w zakre­sie prak­tycz­nym i dydak­tycz­nym, umo­wa prze­wi­du­je obję­cie pro­gra­mem sty­pen­dial­nym naj­lep­szych uczniów tego kie­run­ku. O sty­pen­dium może ubie­gać się uczeń, któ­ry ukoń­czył pierw­szy rok nauki na kie­run­ku tech­nik trans­por­tu kole­jo­we­go. Pod uwa­gę bra­na będzie śred­nia ocen, śred­nia z przed­mio­tów zawo­do­wych i oce­na z zacho­wa­nia. Pro­gram sty­pen­dial­ny ma na celu zapew­nie­nie spół­ce wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry na sta­no­wi­ska – doda­je Maria Sta­liś.

Samo­rząd powia­to­wy i szko­ła zde­cy­do­wa­li się na uru­cho­mie­nie kla­sy reagu­jąc wprost na zapo­trze­bo­wa­nie ryn­ku pra­cy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting