Dyrektor kozielskiego szpitala miał koronawirusa. Teraz odda osocze

Mene­dżer zachę­ca wszyst­kich ozdro­wień­ców do podzie­le­nia się tym darem życia.

Jaro­sław Koń­czy­ło ponad mie­siąc temu prze­cho­dził koro­na­wi­ru­sa. W ponie­dzia­łek przy­je­dzie do Regio­nal­ne­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Opo­lu, aby oddać tam oso­cze. W ten spo­sób chce roz­pro­pa­go­wać akcję zachę­ca­ją­cą do dzie­le­nia się płyn­nym skład­ni­kiem krwi.

Naukow­com uda­ło się już usta­lić, że poda­nie oso­cza rekon­wa­le­scen­tów oso­bom cho­rym na COVID-19 może zmniej­szyć śmier­tel­ność u kry­tycz­nie cho­rych pacjen­tów. Ponad­to wzrost mian prze­ciw­ciał neu­tra­li­zu­ją­cych i zanik koro­na­wi­ru­sa SARR-CoV-2 obser­wo­wa­no u pra­wie wszyst­kich pacjen­tów po tera­pii oso­czem ozdro­wień­ców.

Kto może zostać daw­cą oso­cza jako ozdro­wie­niec?

- oso­by po zaka­że­niu SARS-CoV-2/po wyzdro­wie­niu z potwier­dzo­ne­go COVID-19, u któ­rych minął okres co naj­mniej 28 dni od ustą­pie­nia obja­wów albo 18 dni od zakoń­cze­nia izo­la­cji,

- oso­by bez cięż­kiej, prze­wle­kłej cho­ro­by,

- oso­by, u któ­rych w cią­gu ostat­nich 6 mie­się­cy nie było wyko­ny­wa­nej ope­ra­cji, zabie­gu endo­sko­po­we­go,

- oso­by, któ­re speł­nia­ją kry­te­ria dla daw­ców krwi zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Zdro­wia z dnia 11 wrze­śnia 2017 w spra­wie warun­ków pobie­ra­nia krwi od kan­dy­da­tów na daw­ców krwi i daw­ców krwi.

- oso­by, któ­re w prze­szło­ści otrzy­my­wa­ły prze­to­cze­nia krwi lub jej skład­ni­ków oraz kobie­ty, któ­re były kie­dy­kol­wiek w cią­ży pod­le­ga­ją odręb­nej pro­ce­du­rze: pobra­nie prób­ki krwi i ozna­cze­nia prze­ciw­ciał do anty­ge­nów HLA przed dona­cją oso­cza.

Szcze­gó­ły pobra­nia są usta­la­ne indy­wi­du­al­nie z każ­dym daw­cą. Nie są wyma­ga­ne jakie­kol­wiek dodat­ko­we bada­nia wyko­ny­wa­ne indy­wi­du­al­nie przez daw­cę. Nie­zbęd­ne bada­nia dla daw­ców zapew­nio­ne są przez publicz­ną służ­bę krwi.

Kon­takt: RCKiK w Opo­lu – tel.: 77 44 13 803 lub 77 44 13 810

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting