W kozielskim porcie może się znajdować nawet 600 ton niebezpiecznych odpadów

Zbior­ni­ki z che­mi­ka­lia­mi zna­leź­li stra­ża­cy z poli­cjan­ta­mi. Trwa wyja­śnia­nie co się w nich znaj­du­je i czy wła­ści­ciel ma pozwo­le­nie na skła­do­wa­nie odpa­dów che­micz­nych.

Naj­waż­niej­sza infor­ma­cja jest taka, że wszyst­kie zbior­ni­ki są szczel­ne i nie doszło do żad­ne­go wycie­ki. Nie­po­ko­ić może jed­nak ska­la zna­le­zio­nych odpa­dów. Jak poin­for­mo­wa­ła Komen­da Powia­to­wa Stra­ży Pożar­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, w Koź­lu-Por­cie zna­le­zio­no w czwar­tek nawet 600 zbior­ni­ków z odpa­da­mi che­micz­ny­mi. Każ­dy z nich ma pojem­ność 1000 litrów.

Pojem­ni­ki są zamknię­te i zabez­pie­czo­ne folią. Nie ma żad­nych wycie­ków, ani nie ulat­nia­ją się żad­ne gazy. Są opi­sa­ne, więc nie mamy pod­staw do ich otwar­cia, ale nie mamy pew­no­ści, co w nich się znaj­du­je” — napi­sa­ła PSP Kędzie­rzyn-Koź­le w ofi­cjal­nym komu­ni­ka­cie. W inter­wen­cji Koź­lu-Por­cie bra­ło udział sześć zastę­pów stra­ży pożar­nej. Na miej­scu byli też tech­ni­cy kry­mi­na­li­sty­ki. Nie­ofi­cjal­ne infor­ma­cje mówią o tym, że che­mi­ka­lia nale­żą do przed­się­bior­cy z bran­ży nawo­zo­wej.

Maga­zy­ny, gdzie znaj­du­ją się odpa­dy che­micz­ne znaj­du­ją się przy uli­cy Por­to­wej oraz Cheł­moń­skie­go.

Fot. KPPSP Kędzie­rzyn-Koź­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting