Przyszedł “cyknięty” na egzamin z prawa jazdy

Instruk­tor wyczuł alko­hol od 54-lat­ka i wezwał poli­cję.

Nigdy nie miał pra­wa jaz­dy, a teraz jesz­cze może stra­cić per­spek­ty­wę jego otrzy­ma­nia w kolej­nych latach. Ta histo­ria nie­od­po­wie­dzial­ne­go zacho­wa­nia 54-lat­ka mia­ła miej­sce kil­ka dni temu.

Do nie­ty­po­we­go zda­rze­nia doszło wczo­raj w Kędzie­rzy­nie — Koź­lu pod­czas egza­mi­nu na pra­wo jaz­dy. Do ośrod­ka egza­mi­na­cyj­ne­go zgło­sił się 54-let­ni miesz­ka­niec mia­sta. Męż­czy­zna chciał zdać egza­min na pra­wo jaz­dy. Egza­mi­na­tor już na począt­ku czę­ści prak­tycz­nej wyczuł od kur­san­ta woń alko­ho­lu. Wezwał na miej­sce poli­cyj­ny patrol.

Funk­cjo­na­riu­sze prze­ba­da­li zda­ją­ce­go egza­min. Oka­za­ło się, że był on w sta­nie po uży­ciu alko­ho­lu.

Jak usta­li­li poli­cjan­ci 54-latek nigdy wcze­śniej nie miał pra­wa jaz­dy, a do egza­mi­nu pod­cho­dził pierw­szy raz. Nie­do­szły kie­row­ca nie krył zdzi­wie­nia, że alko­mat poka­zał taki wynik. Tłu­ma­czył się, że poprzed­nie­go dnia wypił czte­ry piwa, ale rano czuł się już dobrze.

Za kie­ro­wa­nie w sta­nie po uży­ciu alko­ho­lu gro­zi 54-lat­ko­wi kara aresz­tu, grzyw­na oraz sądo­wy zakaz pro­wa­dze­nia pojaz­dów.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting