rondo reńska wieś

Kolejny poślizg z budową ronda w Reńskiej Wsi

Fir­mę, któ­ra mia­ła prze­bu­do­wać dro­gę mie­li­śmy poznać do koń­ca stycz­nia. Ale tak się nie sta­ło.

Ter­min zwią­za­ny z koń­cem stycz­nia oka­zał się nie­re­al­ny bo oka­za­ło się, że Gene­ral­na Dyrek­cja Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad cze­ka na uzu­peł­nie­nie doku­men­tów przez jed­ne­go z wyko­naw­ców. Ma on upo­rząd­ko­wać wszyst­ko do 12 lute­go.

Kil­ka dni póź­niej ma zostać wyło­nio­na zwy­cię­ska oferta.To już kolej­na obsu­wa zwią­za­na z inwe­sty­cją. Wcze­śniej zapo­wia­da­no, że spra­wa zosta­nie zała­twio­na do koń­ca roku. I fak­tycz­nie 28 grud­nia wyło­nio­no naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę — zło­żo­ną przez jed­ną z cze­skich firm. Cze­si wyce­ni­li inwe­sty­cję naj­ta­niej, bo na nie­co ponad 33,5 mln zł. Jed­nak kil­ka dni póź­niej prze­targ został unie­waż­nio­ny.

Następ­nie ogło­szo­ny został prze­targ. Prze­ka­za­nie pla­cu budo­wy powin­no było nastą­pić w w mar­cu tego roku. Wte­dy mia­ły ruszyć pra­ce. Ale na razie trze­ba na to pocze­kać.

Fir­ma, któ­ra wygra prze­targ, będzie mia­ła czas na zre­ali­zo­wa­nie tej inwe­sty­cji do poło­wy listo­pa­da 2019 roku. Woje­wo­da opol­ski już pół roku temu wydał obwiesz­cze­nie o wsz­czę­ciu postę­po­wa­nia w spra­wie wyda­nia decy­zji o zezwo­le­niu na reali­za­cję inwe­sty­cji dro­go­wej. Na tej pod­sta­wie Gene­ral­na Dyrek­cja Dróg Kra­jo­wych i Auto­strad, któ­ra jest inwe­sto­rem, zło­ży­ła wnio­sek o zwięk­sze­nie finan­so­wa­nia inwe­sty­cji.

Budo­wa ron­da w Reń­skiej Wsi to w prak­ty­ce naj­waż­niej­sza inwe­sty­cja, ale trze­ba pod­kre­ślić, że jest ona tyl­ko czę­ścią całe­go duże­go zada­nia.

Pole­ga ono na roz­bu­do­wie dro­gi kra­jo­wej nr 45 na odcin­ku Reń­ska Wieś – Więk­szy­ce – Pobor­szów, a naj­waż­niej­szą inwe­sty­cją jest wła­śnie budo­wa ron­da w Reń­skiej Wsi.
Regu­lar­nie docho­dzi tam do wypad­ków, a ich przy­czy­ną jest nie­uwa­ga kie­row­ców.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting