Konkurs literacki Krajobrazy Słowa – rozstrzygnięty. Nagroda Główna dla Aleksandry Paproty z Wrocławia

W tego­rocz­nym kon­kur­sie, któ­re­go przed­mio­tem była poezja i pro­za o dowol­nej tema­ty­ce, wzię­ło udział 287 osób, któ­re nade­sła­ły 955 prac, w tym 799 wier­szy i 156 tek­stów pro­za­tor­skich. Pra­ce oce­nia­ło Jury w skła­dzie: Mar­ta Fox (na zdję­ciu z lewej)– poet­ka, pisar­ka (prze­wod­ni­czą­ca), Karol Mali­szew­ski – poeta, pro­za­ik, Krzysz­tof Siw­czyk – poeta.

Nagro­dę Głów­ną – Nagro­dę Pre­zy­den­ta Mia­sta w wyso­ko­ści 3000 zło­tych w dzie­dzi­nie pro­zy otrzy­ma­ła Alek­san­dra Papro­ta z Wro­cła­wia za tekst pro­za­tor­ski pt. Noc­na sio­stra, dzien­na mat­ka.

W kate­go­rii pro­zy nagro­dy otrzy­ma­li:

I nagro­dę w wyso­ko­ści 1500 zł - Anna Kokot z Prze­źmie­ro­wa za tekst pt. Stu­dium prze­po­czwa­rze­nia,
II nagro­dę w wyso­ko­ści 1000 zł — Krzysz­tof Szkur­ła­tow­ski z Wej­he­ro­wa za tekst pt. Kto zadba o dziad­ka Gaga­ri­na?
III nagro­dę w wyso­ko­ści 500 zł — Kata­rzy­na Mróz z Łąga za tekst pt. Na wyspie

W dzie­dzi­nie poezji za cykl nade­sła­nych wier­szy nagro­dze­ni zosta­li:

I nagro­dę w wyso­ko­ści 1500 zł —  Rafał Kasprzyk z Kano­wo­li,
II nagro­dę w wyso­ko­ści 1000 zł — Doro­ta Ryst z War­sza­wy,
III nagro­dę w wyso­ko­ści 500 zł — Paweł Bień z Jele­niej Góry.

Przy­zna­no rów­nież czte­ry wyróż­nie­nia: w dzie­dzi­nie pro­zy dla Anny Marii Wybra­niec z Kato­wic, za tekst pt. Meta­lo­wy Pies i Emi­lii Osmól­skiej z Kra­ko­wa za tekst pt. Ścia­ny, a w dzie­dzi­nie poezji dla Domi­ni­ka Sobol z War­sza­wy i Anny Michal­skiej z Łodzi.

Nagro­dy lau­re­atom kon­kur­su będą wrę­czo­ne w czwar­tek 26.04.2018 roku o godz. 18.00 pod­czas uro­czy­stej gali w sali kon­cer­to­wej hote­lu Soli­da­ris,

Uro­czy­sta gala będzie oka­zją do świę­to­wa­nia 25-lecia kon­kur­su Kra­jo­bra­zy Sło­wa i 70-lecia dzia­łal­no­ści Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su była Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu oraz Urząd Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting