Przenieśli przez drogę ponad 700 ropuch

Akty­wi­ści Fun­da­cji Wie­dzieć Wię­cej ruszy­li na ratu­nek pła­zom bytu­ją­cym w oko­li­cy dro­gi z Kłod­ni­cy do Janusz­ko­wic.

- Od dwóch tygo­dni w ramach pro­jek­tu “Osto­je przy­ro­dy” prze­pro­wa­dza­my pła­zy przez dro­gę woje­wódz­ką 423, na odcin­ku pomię­dzy Kłod­ni­cą a Janusz­ko­wi­ca­mi. Dzię­ki barier­kom, któ­re posta­wio­no na nasz wnio­sek uda­ło się ogra­ni­czyć ilość giną­cych ropuch pod koła­mi samo­cho­dów — poin­for­mo­wa­li przed­sta­wi­cie­le fun­da­cji Wie­dzieć Wię­cej.

Cho­dzi kon­kret­nie o ropu­chy sza­re. Pła­zy te są sil­nie przy­wią­za­ne do miej­sca, szcze­gól­nie sta­re osob­ni­ki. Dzię­ki dobrej orien­ta­cji w prze­strze­ni po polo­wa­niu wra­ca­ją do swo­jej sta­łej kry­jów­ki. Obie­ra sobie na nią zazwy­czaj nory kre­tów i gry­zo­ni , szpa­ry mię­dzy korze­nia­mi drzew lub gęste krze­wy. W okre­sie godo­wym czę­sto wędru­ją do sta­wów w któ­rych się uro­dzi­ły.

To stwa­rza jed­nak zagro­że­nie zwią­za­ne z ruchem samo­cho­dów. Ropu­chy w nie­któ­rych miej­scach muszą prze­cho­dzić przez czę­sto uczęsz­cza­ne dro­gi. Tak jest mię­dzy inny­mi w lesie mię­dzy Kłod­ni­cą a Janusz­ko­wi­ca­mi.

Dzię­ki akty­wi­stom Fun­da­cji Wie­dzieć Wię­cej uda­ło się ura­to­wać ponad 700 pła­zów. “Ogrom­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim wolon­ta­riu­szom, któ­rzy pomo­gli nam w ostat­nich dniach w prze­no­sze­niu żab. Docho­dzą do nas sygna­ły, że takich miejsc na tere­nie Opolsz­czy­zny jest wię­cej” — pod­kre­śli­li człon­ko­wie fun­da­cji.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting