Miasto chce zbudować tor dla rowerzystów

Powsta­nie na osie­dlu Bla­chow­nia. Mło­dzi kędzie­rzy­nia­nie są zado­wo­le­ni z pla­nów gmi­ny.

Przez ostat­nie lata to, tzw. pump­truck znaj­do­wał się w lesie przy osie­dlu Pia­stów. Nie był jed­nak bez­piecz­ny. Lasy Pań­stwo­we zde­cy­do­wa­ły się go roze­brać, co spo­tka­ło się z bar­dzo dużym nie­za­do­wo­le­niem tre­nu­ją­cych tam rowe­rzy­stów.

- W budo­wę tego tory wło­żo­no wie­le pra­cy. On niko­mu nie prze­szka­dzał i wca­le nie był nie­bez­piecz­ny — mówi­li mło­dzi ludzie. Mia­sto chce im pomóc i wybu­do­wać legal­ny i bez­piecz­ny tor. Temat ten był jed­nym z punk­tów obrad ostat­niej sesji Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta. Pomysł od same­go począt­ku zyskał przy­chyl­ność władz Kędzie­rzy­na-Koź­la.

- W dzia­ła­nie zaan­ga­żo­wał się rów­nież Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji, któ­ry wyty­po­wał dział­kę na osie­dlu Bla­chow­nia, gdzie mógł­by powstać obiekt — prze­ka­zał Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la.- Zie­lo­ny teren przy sta­dio­nie pił­kar­skim przy­padł pomy­sło­daw­com do gustu. Po wizy­cie na miej­scu odby­ło się już kolej­ne spo­tka­nie, tym razem w Urzę­dzie Mia­sta, na któ­rym wstęp­nie omó­wio­no pla­ny pro­jek­tu. W jego stwo­rze­niu pomo­gą przy­szli użyt­kow­ni­cy toru.

Jak tłu­ma­czy urząd mia­sta nowo­cze­sny pump­track umoż­li­wi bez­piecz­ne tre­nin­gi tego wido­wi­sko­we­go spor­tu, a jego pasjo­na­tom pozwo­li roz­wi­jać umie­jęt­no­ści i odno­sić kolej­ne suk­ce­sy. Mło­dzież, któ­ra wyszła z ini­cja­ty­wą budo­wy toru zapo­wie­dzia­ła, że zgło­si swój pro­jekt do tego­rocz­nej edy­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting