Siekierka z brązu przeleżała w lesie trzy tysiące lat

Zna­le­zio­no ją w oko­li­cy Pokrzyw­ni­cy. Jest szan­sa, że tra­fi do Muzeum Zie­mi Koziel­skiej.

Na tere­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go nie bra­ku­je skar­bów z róż­nych epok. W pod­ko­ziel­skich gmi­nach znaj­du­je się kil­ka­dzie­siąt już ziden­ty­fi­ko­wa­nych sta­no­wisk arche­olo­gicz­nych.

Pasjo­nat histo­rii i jed­no­cze­śnie leśni­czy Łukasz Waw­rzyń­czyk, wspól­nie ze Sto­wa­rzy­sze­niem Eks­plo­ra­cyj­no-Histo­rycz­nym “Relikt”, natra­fił na praw­dzi­wy skarb, tj. sie­kier­kę typu cze­skie­go, dato­wa­ną na począ­tek roz­wo­ju kul­tu­ry łużyc­kiej, czy­li okre­su sprzed 3000 lat. Zna­le­zio­no ją w lesie w oko­li­cy Pokrzyw­ni­cy. Zna­le­zi­sko z kędzie­rzyń­skich lasów w dniu jutrzej­szym zosta­nie prze­ka­za­ne Kon­ser­wa­to­ro­wi Ochro­ny Zabyt­ków w Opo­lu.

- Tutaj w więk­szo­ści eks­plo­ra­to­rów, poszu­ki­wa­czy, inte­re­su­je okres I i II woj­ny świa­to­wej i tam też cho­dzi­li­śmy w poszu­ki­wa­niu arte­fak­tów zwią­za­nych z tym okre­sem. Cał­ko­wi­cie przy­pad­kiem zna­leź­li­śmy coś z innej epo­ki, coś dużo star­sze­go, coś co jest zabyt­kiem arche­olo­gicz­nym — powie­dział w roz­mo­wie z Radiem Opo­le Łukasz Waw­rzyń­czyk. Jest szan­sa, że zna­le­zi­sko tra­fi do Muzeum Zie­mi Koziel­skiej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

REKLAMA



Protection Plugin made by Web Hosting