Powiat współpracuje z nyską uczelnią

W Nysie pod­pi­sa­no umo­wę o współ­pra­cy pomię­dzy I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu a Pań­stwo­wą Wyż­szą Szko­łą Zawo­do­wą w Nysie. Ta umo­wa to wie­le korzy­ści dla obu stron.

- Przede wszyst­kim myśli­my tu o naszych lice­ali­stach. Mie­li­śmy oka­zję zoba­czyć, w jak nowo­cze­snych pra­cow­niach będą mogli kon­ty­nu­ować swo­ją naukę. Odwie­dzi­li­śmy nowe Cen­trum Symu­la­cji Medycz­nej, a tak­że pra­cow­nie na archi­tek­tu­rze, infor­ma­ty­ce, kosme­to­lo­gii oraz na kie­run­ku zarzą­dza­nie i inży­nie­ria pro­duk­cji – rela­cjo­nu­je sta­ro­sta Paweł Maseł­ko, któ­ry gościł w Nysie razem z wice­sta­ro­stą Józe­fem Gisma­nem.

Umo­wę z ramie­nia I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go pod­pi­sa­ła dyrek­tor Mał­go­rza­ta Tar­gosz, a ze stro­ny uczel­ni rek­tor prof. Prze­my­sław Mali­now­ski.

Szko­ła z Kędzie­rzy­na-Koź­la będzie współ­pra­co­wa­ła z nyską uczel­nią na róż­nych płasz­czy­znach nauko­wych i stu­denc­kich. PWSZ w Nysie repre­zen­to­wa­li pod­czas roz­mów rów­nież: Pro­rek­tor ds. nauki i roz­wo­ju, prof. Tomasz Drew­niak, Pro­rek­tor ds. stu­denc­kich i dydak­ty­ki prof. Mariusz Koło­sow­ski oraz prof. Marze­na Zoło­teń­ka-Syno­wiec i dr inż. Piotr Ber­nat odpo­wie­dzial­ni za współ­pra­cę z mło­dzie­żą oraz senio­ra­mi.

W Nysie obec­ni byli tak­że sze­fo­wie jed­no­stek z powia­tu: dyrek­tor Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zespo­łu Opie­ki Zdro­wot­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu — Jaro­sław Koń­czy­ło, kie­row­nik Wydzia­łu Oświa­ty – Aure­lia Stę­pień , a tak­że dyrek­to­rzy szkół ponad­pod­sta­wo­wych: Kata­rzy­na-Arci­szew­ska Stę­pień — II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, Ewe­li­na Kowaś – Zespół Szkół nr 1 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, Agniesz­ka Kos­sa­kow­ska – Zespół Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, Adam Kania – Zespół Szkół nr 3 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu oraz Maria Sta­liś — Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting