Od 1 kwietnia starostwo powiatowe w pełni otwarte dla mieszkańców

Wydział Komu­ni­ka­cji na pla­cu Wol­no­ści 13 nie będzie już uma­wiał peten­tów tele­fo­nicz­nie (wizy­ty zapla­no­wa­ne dotych­czas zosta­ną zre­ali­zo­wa­ne), a od 11 kwiet­nia na wizy­tę w celu zała­twie­nia spra­wy w wydzia­le będzie moż­na się zare­je­stro­wać wyłącz­nie przez Inter­net na kon­kret­ną godzi­nę. Tak jest naj­wy­god­niej, ale moż­na będzie też przyjść po pro­stu z uli­cy. My jed­nak pole­ca­my wygod­ną i co waż­ne spraw­dzo­ną apli­ka­cję, któ­rą znaj­dzie­my na stro­nie www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl.

Od 11 kwiet­nia dla osób, któ­re poja­wią się bez uma­wia­nia w wydzia­le komu­ni­ka­cji, zosta­nie uru­cho­mio­na opcja pobie­ra­nia bile­tu z urzą­dze­nia na miej­scu w sta­ro­stwie, wów­czas sys­tem kolej­ko­wy wska­że ile osób w danym dniu i o danej godzi­nie jest przed nami.

Rów­nież pozo­sta­łe wydzia­ły sta­ro­stwa od 1 kwiet­nia będą funk­cjo­no­wa­ły bez koniecz­no­ści uma­wia­nia się tele­fo­nicz­ne­go, jed­nak mimo to pole­ca­my tę for­mę wcze­śniej­sze­go kon­tak­tu cho­ciaż­by ze wzglę­du na to, by upew­nić się czy mamy skom­ple­to­wa­ne wszyst­kie doku­men­ty.

Wydział komu­ni­ka­cji, jak i całe sta­ro­stwo zosta­ło w peł­ni dosto­so­wa­ne do obsłu­gi osób nie­peł­no­spraw­nych rucho­wo, jak i nie­do­wi­dzą­cych albo nie­do­sły­szą­cych. Na par­te­rze znaj­dzie­my pętlę induk­cyj­ną, któ­ra poma­ga lepiej sły­szeć oso­bom nie­do­sły­szą­cym, a oso­by korzy­sta­ją­ce z psa asy­stu­ją­ce­go mają zapew­nio­ny dostęp do wszyst­kich budyn­ków. Urząd posia­da też dostęp do tłu­ma­cza języ­ka migo­we­go po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu. Z boku budyn­ku znaj­du­je się win­da, któ­ra 1 kwiet­nia zosta­nie w peł­ni otwar­ta dla miesz­kań­ców od zewnętrz­nej stro­ny.

Co do reżi­mu sani­tar­ne­go i koniecz­no­ści nosze­nia mase­czek, obo­wią­zu­ją nas decy­zje, jakie zapad­ną w mini­ster­stwie zdro­wia, są one wią­żą­ce dla wszyst­kich urzę­dów w kra­ju.

Ponad­to od 1 kwiet­nia wszyst­kie punk­ty nie­od­płat­nej pomo­cy praw­nej, nie­od­płat­ne­go porad­nic­twa oby­wa­tel­skie­go na tere­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go wzna­wia­ją udzie­la­nie porad w for­mie sta­cjo­nar­nej zgod­nie z dotych­cza­so­wym har­mo­no­gra­mem.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting