Ulica Żabieniecka do poprawy

Do listy remon­to­wa­nych w tym roku ulic dopi­sa­no Żabie­niec­ką. Wkrót­ce roz­pocz­ną się pra­ce na odcin­ku wzdłuż Kana­łu Kłod­nic­kie­go. Plac budo­wy został już prze­ka­za­ny, co ozna­cza, że nie­ba­wem w tym miej­scu poja­wi się cięż­ki sprzęt.

Będzie to dru­gi etap prac w tej czę­ści Kłod­ni­cy, tym razem obej­mu­ją­cy frag­ment od pierw­szych zabu­do­wań do skrzy­żo­wa­nia z ul. Jagiel­loń­ską. Moder­ni­za­cja uli­cy zosta­ła zapla­no­wa­na tak, aby powią­zać ze sobą wszyst­kie prze­wi­dzia­ne robo­ty. Wcze­śniej wybu­do­wa­na zosta­ła już kana­li­za­cja. Teraz przy­szedł czas na nowy asfalt i ścież­kę rowe­ro­wą. Bez­pie­czeń­stwo wzdłuż uli­cy popra­wi też nowo­cze­sne i eko­lo­gicz­ne oświe­tle­nie ledo­we.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting