Powiat kędzierzyńsko-kozielski od soboty w czerwonej strefie | 7DNI Powiat kędzierzyńsko-kozielski od soboty w czerwonej strefie - 7DNI

Powiat kędzierzyńsko-kozielski od soboty w czerwonej strefie

Ozna­cza to dale­ko idą­cy lock­down Kędzie­rzy­na-Koź­la. W powie­cie noto­wa­ne są rekor­do­we ilo­ści zaka­żeń.

Służ­by woje­wo­dy potwier­dzi­ły dziś aż 48 przy­pad­ków zaka­żeń w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim przy rekor­do­wej ilo­ści pozy­tyw­nych wyni­ków badań w całej Pol­sce (ponad 8 tysię­cy w cią­gu doby). Pre­mier i mini­ster zdro­wia w czwar­tek po połu­dniu zor­ga­ni­zo­wa­li kon­fe­ren­cję pra­so­wą na któ­rej poin­for­mo­wa­li o wpro­wa­dze­niu kolej­nych obostrzeń.

Przede wszyst­kim bar­dzo moc­no wzro­śnie od sobo­ty licz­ba powia­tów znaj­du­ją­cych się w czer­wo­nych stre­fach. Tra­fi do niej tak­że Kędzie­rzyn-Koź­le. To ozna­cza w naszym powie­cie:
 — ogra­ni­cze­nie licz­by osób w pla­ców­kach han­dlo­wych do 5 osób na 1 kasę
 — od 19 paź­dzier­ni­ka — zakaz orga­ni­za­cji imprez oko­licz­no­ścio­wych (wese­la, kon­so­la­cje i inne);
 — pod­czas uro­czy­sto­ści reli­gij­nych nie wię­cej niż 1 oso­ba na 7m2,
 — w zgro­ma­dze­niach publicz­nych może uczest­ni­czyć max. 10 osób;
 — w szko­łach wyż­szych oraz ponad­pod­sta­wo­wych obo­wią­zu­je naucza­nie w try­bie zdal­nym (z wyłą­cze­niem zajęć prak­tycz­nych).

Oprócz tego w stre­fie czer­wo­nej obo­wią­zu­ją takie same zasa­dy bez­pie­czeń­stwa jak w stre­fie żół­tej:

- loka­le gastro­no­micz­ne mogę być otwar­te w godz. 6:00 – 21:00. Zaję­ty może być co dru­gi sto­lik. Po godz. 21:00 wyłącz­nie moż­li­wość zamó­wie­nia posił­ków na wynos;
 — ogra­ni­cze­nie licz­ba osób w trans­por­cie publicz­nym – zaję­tych może być 50 proc. miejsc sie­dzą­cych lub 30 proc. licz­by wszyst­kich miejsc;
 — wyda­rze­nia spor­to­we bez udzia­łu publicz­no­ści;
 — w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych max. 25 proc. miejsc zaję­tych przez publicz­ność;
 — zawie­szo­na dzia­łal­ność base­nów, aqu­apar­ków i siłow­ni.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting